„Каритас България“ обявява свободна позиция за национален координатор

„Каритас България“ търси спешно национален координатор проект – „Подкрепа на бежанци, потърсили закрила в България“, с възможност за назначаване веднага.


 Отговорности и задължения

 • Ръководи управлението и успешното изпълнение на  проект на „Каритас България“, осъществяван с партньорски организации в страната;
 • Координира работата и взаимодейства с широк проектен екип за постигането на заложените резултати посредством текущо планиране и преглед на оперативните и административните системи и процедури;
 • Координира взаимоотношенията с партньорските организации в страната, като допринася за разпределение на ролите, отговорностите и оценката на нуждите при изпълнението на проекта;
 • Изготвя и следи за цялостното спазване на времевия график и работния план на проектните дейности;
 • Подпомага за привеждането в действие на проектна организационна структура, определянето  на канали за вътрешна комуникация, управление на знанието и трансфера на информация;
 • Анализира нуждите за оптимизиране на техническите ресори (финансово управление, ПР, мониторинг и оценка, човешки ресурси, защита на уязвими групи, хуманитарни и социални дейности и др.), съдейства за предоставянето на оперативна подкрепа, организира необходимите обучения и съблюдава за ефективното сътрудничество между отделните звена;  
 • Осъществява надзор над управлението на проектните финанси;
 • Съблюдава правилното прилагане на подходяща система за цялостен мониторинг и оценка като основа за текущо проследяване, документиране и докладване на постиганите проектни резултати;
 • Отговаря за изготвянето на междинни и финални отчети, в т.ч. финансови и наративни, по проекта;
 • Отговаря за прилагането и спазването на всички  организационни политики, процедури и стандарти на „Каритас България“, в т.ч. Етичен кодекс, Кодекс за поведение на персонала и Политика за закрила на деца и уязвими възрастни, при изпълнение на проектните дейности;
 • Допринася за дефинирането, насърчаването и ръководенето на цялостната стратегическа визия и планиране на работата на „Каритас България“ при бедствия и кризи в национален мащаб с фокус върху подобряване на оперативни и програмни аспекти за координация, ефективност при управлението на спешни ситуации и повишаване на капацитета за реакция.

Основни изисквания:

 • Висше образование в сферата на социалните дейности, хуманитарната работа или мениджмънта (придобита професионална квалификация и дипломи за проектно управление, в т.ч. в контекста на подготовка /отговор при спешни ситуации и социална работа, са предимство);
 • Най-малко 5 години професионален опит в управлението и координацията на програми и проекти, свързани с осъществяването на социално-хуманитарни дейности (опит и добро познаване на неправителствения сектор е значително предимство);
 • Отлично владеене на български и английски език – писмено и говоримо (владеенето на допълнителен западноевропейски език е предимство);
 • Демонстриран опит в управлението на екипи и бюджети;
 • Опит в управлението на дейности и програми, базиран на конкретни резултати;
 • Опит във взаимодействието със заинтересовани институции, органи на държавата и други хуманитарни и социално ангажирани партньори;
 • Опит в наративното и финансово отчитане и разработване на проектопредложения;
 • Добро познаване на националната и регионална хуманитарна обстановка;
 • Отлични компютърни умения и работа с MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint), Google таблици, Google drive, Adobe Acrobat и системи за управление на информация;
 • Отлични умения за наблюдение, активно слушане и анализ със способност за вземане на разумна преценка;
 • Инициативност и умения за приоритизация на задачи;
 • Добри комуникационни умения и способност за сътрудничество с местни партньори и членове на общността;
 • Добри организационни умения и умения за работа в екип, в т.ч. лидерски умения и умения за екипна мотивация;
 • Внимание към детайлите, точност и навременност при изпълнение на възложените отговорности.


Работни условия

 • Работно място: офис на „Каритас България“ – София 1504, ул. „Оборище” № 9.
 • Работно време: 8-часов работен ден (с възможност за договаряне на работните часове).
 • Възможност  за пътувания и срещи с партньори в страната – 30% или повече, по необходимост.

Възнаграждение

1700 лв. – 2200 лв.


Ако проявявате интерес към позицията:


Изпратете на имейл: HR@caritas.bg следните документи:

 • Диплома за завършено висше образование. Професионална диплома/сертификат или завършени курсове в областта на управлението на проекти / проектен цикъл, управление на знанието, организационно развитие, финансов мениджмънт, социална работа и др. ще бъдат плюс.
 • CV в европейски (EUROPASS) формат – моля, опишете подробно уменията, които имате и предишния си професионален опит;
 • Мотивационно писмо (в свободна форма).

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените ще бъдат поканени на интервю.