„Каритас България” обявява свободна позиция

ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИИ И ФОНДОНАБИРАНЕ”

ЗА НАС

„Каритас България“ е сдружение с обществена полза, осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими хора. Създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква, „Каритас България“ е федерация на независими епархийни католически организации: „Каритас Витания”, „Каритас Русе” и „Каритас София”. Част сме от световното семейство „Каритас Интернационалис”, заедно с още 162 организации от цял свят.

„Каритас България“ следва мисията за изграждане на справедливо и хуманно общество, в което всички хора, най-вече крайно бедните, могат да живеят пълноценно. В изпълнение на това, подпомагаме своите организации членки, които извършват социална дейност и оказват подкрепа в различни населени места в България.

ОБХВАТ НА ПОЗИЦИЯТА

Експертът „Комуникации и фондонабиране“ отговаря за дейностите, свързани с утвърждаване и развиване на добрия имидж на „Каритас България“, както и за провеждането на кампании, в т.ч. и кампании за набиране на средства.

КЛЮЧОВИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ

 • Популяризира дейността на „Каритас България“, на национално и международно ниво;
 • Отговаря за и поддържа комуникационните канали на „Каритас България“ (сайт, социални медии, други сайтове, където е представена федерацията) – на български и на английски език;
 • Отговаря за комуникационната стратегия на „Каритас България”;
 • Организира ефективна вътрешна и външна комуникация с партньори и с организациите членки;
 • Отговаря за и участва в процеса на изработване на издания на „Каритас България” (книжни и електронни);
 • Отговаря за и участва в процеса на изготвянето на информационни материали на български и на английски език;
 • Отговаря за и участва в процеса на подготовка, реализиране и комуникиране/популяризиране на кампании на „Каритас България“;
 • Отговаря за комуникацията, свързана с набиране на средства за конкретни каузи на федерацията, за които няма целенасочена кампания;
 • Отговаря за комуникацията, постъпила на общите ни електронни пощи от страната и чужбина;
 • Осъществява контакти с национални и международни партньори (НПО, медии, фирми, журналисти и индивидуални дарители) и поддържа активна комуникация и връзка с тях;
 • Спазва всички организационни процедури, стандарти и политики на „Каритас България“, в т.ч. Етичен кодекс, Кодекс за поведение на персонала и Политика на закрила.

ТЪРСЕНИ УМЕНИЯ

 • Предишен опит в обществена структура или НПО;
 • Подходящо висше образование, за предпочитане: филология, журналистика или други хуманитарни дисциплини;
 • Добри компютърни умения (MS office package – Exel, Word, Outlook, Powerpoint);
 • Добро владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Добри комуникационни умения при работа в екип, с вътрешни и външни партньори;
 • Диалогичност и уважение към различните експертни мнения и позиции на членовете на проектните екипи;
 • Организираност, прецизност и внимание към детайлите, лоялност и дискретност;
 • Добри умения за бързо учене, наблюдение, активно слушане, анализиране;
 • Дипломатичност, адаптивност, търпение и толерантност;
 • Креативност, проактивност, гъвкавост;
 • Добра координация на задачи и умения за приоритизиране и спазване на срокове;
 • Готовност за работа под напрежение (напр. кратки срокове).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 • Познания и чувствителност към социалната проблематика и местния български контекст;
 • Опит и умения за изготвяне на текстове на български и на английски език, визии и снимков/видео материал, умения за представянето на каузи, позитивна и успешна комуникация с дарители и партньори;
 • Опит в изготвянето на проектопредложения, проектобюджети, описателни и финансови отчети;
 • Опит в координирането на дейности и проекти.

РАБОТНОТО ВРЕМЕ

 • Пълен работен ден
 • Работно място – гр. София, офис на „Каритас България“, ул. „Оборище“ № 9
 • Рамка на възможното възнаграждение: 1800-2100 лв. (брутно възнаграждение при 8-часов работен ден).

Краен срок за кандидатстване: 10 юни 2024 година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Актуална автобиография;
 • Мотивационно писмо, телефон за обратна връзка.

Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: HR@caritas.bg

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.

Конфиденциалността при разглеждането на всички кандидатури е гарантирана, както и пълната защита на личните   Ви данни, според новата регулация на ЕС и действащото българско законодателство.