„Каритас България” обявява свободна позиция

За нас

„Каритас България” е сдружение с обществена полза, осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими хора. Създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква, „Каритас България” е федерация на независими епархийни католически организации: „Каритас Витания”, „Каритас Русе” и „Каритас София”. Част сме от световното семейство „Каритас Интернационалис”, заедно с още 162 организации от цял свят.

„Каритас България“ следва мисията за изграждане на справедливо и хуманно общество, в което всички хора, най-вече крайно бедните, могат да живеят пълноценно. В изпълнение на това, подпомагаме своите организации членки, които извършват социална дейност и оказват подкрепа в различни населени места в България.

Обхват на позицията

Позицията подпомага дейността в Генералния секретариат на „Каритас България“, като осъществява помощни административно-организационни и технически дейности под прякото ръководство на координатор направление „Социални дейности и политики“.

Ключови отговорности и задачи

 • Познаване на дейността на организацията и как функционира тя;
 • Познаване проблематиката, по която се работи и местния контекст;
 • Участие в планирането и координирането на различните дейности/ проекти и      свързаните с тях ресурси и резултати;
 • Участие в подготовката (на български и английски език) на необходимата проектна документация (проектопредложения, проектобюджети, описателни и финансови отчети, справки, протоколи и др. при кандидатстване по различни програми, фондове и т.н. и при отчитане на текущи проекти);
 • Участие в планирането, подготовката и реализирането на проучвания, оценки, анализи, доклади;
 • Участие в осъществяването на комуникацията с мрежата на „Каритас България“, както и с местни и международни партньори и заинтересовани страни;
 • Участие в работни срещи и събития (на български и английски език);
 • Участие в административната, техническа и логистична дейност на секретариата (в т.ч. документооборот, архив, организиране на събития и срещи, подбор  на доставчици и т. н.);
 • Участие в изготвянето и прилагането на процедури за организиране на дейностите по различните теми/проекти и за осъществяване на вътрешен мониторинг;
 • Спазва всички организационни процедури, стандарти и политики на „Каритас България“, в т.ч. Етичен кодекс, Кодекс за поведение на персонала и Политика на закрила.

Търсени умения

 • Добри компютърни умения (MS office package-Exel,Word,Outlook, Powerpoint);
 • Добро  владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Добри комуникационни умения при работа в екип, с вътрешни и външни партньори;
 • Диалогичност и уважение към различните експертни мнения и позиции на членовете на проектните екипи;
 • Организираност, прецизност и внимание към детайлите, лоялност и дискретност;
 • Добри умения за бързо учене, наблюдение, активно слушане, анализиране;
 • Дипломатичност, спокойствие, адаптивност, търпение и толерантност;
 • Креативност, проактивност, гъвкавост;
 • Добра координация на задачи и умения за приоритизиране и спазване на срокове;
 • Готовност за работа под напрежение (напр. кратки срокове).

Препоръчителни знания и умения

 • Опит в изготвянето на проектопредложения, проектобюджети, описателни и финансови отчети;
 • Опит в координирането на дейности и проекти;
 • Познания и чувствителност към социалната проблематика и местния български контекст;
 • Висше образование (започнато или завършено) в сферата на хуманитарната работа, управлението на проекти; социални науки, публична администрация.

Работното време

Пълен работен ден (възможност за договаряне за работа на по-малко часове (4-6 часа).

Работно място – гр. София, офис на „Каритас България“, ул. „Оборище“ № 9

Рамка на възможното възнаграждение: 1500-2000 лв. (брутно възнаграждение при 8-часов работен ден).

Краен срок за кандидатстване: 10 декември 2023 година.

Необходимите документи за кандидатстване  

 • Актуална автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Телефон за обратна връзка

Моля, изпратете документите си на e-mail адрес: HR@caritas.bg

 Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.

Конфиденциалността при разглеждането на всички кандидатури е гарантирана както и пълната защита на личните ви данни, според новата регулация на ЕС и действащото българско законодателство.