23 години „Каритас България“ подкрепя хората в уязвимо положение

„Когато се приближаваме с нежност към тези, които се нуждаят от грижи, донасяме надеждата и усмивката на Бог сред противоречията на света. Когато посвещението към другите стане стил на нашето поведение, прокарваме пътя за Сърцето на Христос и поемаме Неговата топлота”.

Папа Франциск, из „Послание за ХХІІ световен ден на болните“

На днешния ден, в далечната 1993 г., в изпълнение на решението на Епископската конференция на Католическата църква в България, е създадена „Каритас България“ – федерация на независими епархийни организации: „Каритас София”, „Каритас Русе”, „Каритас Витания”.

Като структура на Католическата църква, „Каритас“ поставя в центъра на своето внимание хората от „периферията на света“, които живеят в бедност и в страдание и които се нуждаят от грижа и подкрепа, така че да могат да живеят достойно. В изпълнение на това, подкрепяме своите организации членки в извършването на социална дейност чрез структурите им по места. Основните направления, върху които федерацията концентрира своята дейност, са: предоставяне на социални, здравни и образователни грижи и услуги; отговор в бедствени ситуации; застъпнически действия. Предоставяните грижи и услуги са в подкрепа на: възрастни хора (години 65+); деца и младежи в риск; деца и младежи с увреждания; хора, зависими от психоактивни вещества; жени в неравностойно положение; бездомни хора; бежанци и мигранти; хора, пострадали при природни бедствия.

През 2015 г. сътрудниците на „Каритас” в България оказаха ежемесечна и периодична подкрепа на: 462 болни възрастни хора; 71 жени в неравностойно положение и техните деца (общо 102); 358 бездомни хора; 724 деца и младежи в риск и с увреждания. Близо 500 бежанци и мигранти получиха психологическа помощ, обучение по български език, социални консултации и практическа помощ при търсене на жилище и работа. Предоставени бяха и здравни грижи и специализирано консултиране на 2283 хора, зависими от психоактивни вещества.

Едновременно с реализирането на конкретни услуги в подкрепа на хората в уязвимо положение, „Каритас” извършва и застъпнически действия пред правителството и отговорните институции, с цел разработване и прилагане на дългосрочни и ефективни социални политики, водещи до устойчиво подобряване качеството на живот на бедните и уязвими хора. Организираме и благотворителни инициативи и кампании, в основата на които поставяме каузи, целящи да облекчат страданията на хората в нужда, без оглед на техните раса, пол, вероизповедание и политическо убеждение. Вярваме, че чрез подобни благотворителни инициативи можем да провокираме Любовта, която всеки човек носи у себе си и е призван да дарява на Ближния.