Бедността и неравенството нарастват

Новият доклад на „Каритас Европа“ – „Бедността и неравенството нарастват. Социалните системи като единствен изход!“, разкрива тревожни нива на бедност и лишения в седем от най-силно засегнатите страни от ЕС: Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия, Румъния и Испания.

Според доклада, ЕС и страните членки продължават да търсят решения за кризата, акцентирайки основно върху икономическите политики за сметка на социалните. В резултат на това, въведените политики оказват разрушително въздействие върху хората в Европа. Неуспехът на ЕС да осигури адекватна подкрепа на крайно нуждаещите се, да осигури основни социални услуги и да разкрие нови работни места води до продължаване на кризата.

„Бедността и неравенството нарастват. Социалните системи като единствен изход!“ очертава една нестабилна Европа, където социалните рискове се увеличават, социалните системи се свиват, а семействата все повече потъват в бедност. Той показва Европа като място, на което социалната сплотеност се разпада и където доверието на хората в политическите институции все повече отслабва. Това създава голям риск за Европа в по-дългосрочна перспектива на фона на засилващите се расизъм, ксенофобия и разпространение на омраза. Социалната несигурност се е покачила с 12% за последните пет години и е най-висока в сравнение с всички останали региони по света.

С този доклад „Каритас Европа“ поставя под въпрос официалните позиции, сочещи, че най-лошото от икономическата криза е свършило. Кризата не е свършила. Социалните права в Европа осезаемо са пренебрегнати. Бeдните стават все по-бедни.

Заключенията от доклада са изготвени въз основа на собствени изследвания на „Каритас“ от работата ни с бедните. Те включват следните данни:

Бедността и социалната неравнопоставеност в Европа нарастват. 123 милиона европейски граждани живеят в бедност. Това е почти по един беден на всеки четири души.

Повече от половината от гражданите на европейския съюз са в риск от бедност или социално изключване (в България 48%, Румъния 40,4%, Гърция 35,7%, Латвия 35,1% и Унгария 33,5%). 

В 14 от общо 28 държави членки на ЕС всяко трето дете живее в бедност.

Съществуват сериозни пропуски в социалните системи на много европейски държави.

Поставянето на приоритети при мерките за ограничения не действа в Европа.

Докладът на „Каритас Европа“ съдържа и конкретни препоръки към европейските институции и националните правителства, към местните власти и гражданските организации, които работят в социалната сфера. Те включват следното:

Осигуряване на гарантиран минимален доход за всички. Всяко национално правителство би трябвало да има механизъм за осигуряване на такъв доход, който да бъде достатъчен за достоен живот.

Овладяване на проблема с укриването на данъци. Устойчивите данъчните системи трябва да бъдат наложени във всички сектори, включително при бизнеса, с оглед на следване на принципа на справедливост при разпределението.

Инвестиции в социалните политики. Предоставянето на качествени услуги (в полза на семействата, децата в риск, образованието, квалификацията, здравеопазването и други) намалява неравнопоставеността и създава работни места в дългосрочен план.

Поставяне на приоритети, адекватно разпределение на ресурсите (благата), определяне на целевите групи и стандартите за мониторинг на изпълнение. Когато тези неща бъдат изяснени, решенията на управляващите трябва да бъдат взимани с честност, справедливост и в името на общото благо на човечеството.

Докладът може да бъде видян тук.