Всеки човек има стойност

„Всеки човек има стойност. Всеки човек е създаден по Божи образ и подобие. Дори когато не може да върши нищо, остава човек. Пълноценен човек. И има нужда, дори право, да има контакти с другите. Без връзки с другите, губим човечността си.“ – споделя отец Даниел, енорийски свещеник в гр. Куклен.

Галя, ръководител на центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Пловдив, която посещава възрастни хора с отец Даниел, добавя: „Проблемът е един и същ при всички възрастни хора, това е липсата на социален контакт. Затова семейството е много важно, защото ние, като посещаваме възрастния човек, ставаме част от неговото семейство, но никога не можем да заменим дъщерята, внука, брата, сестрата…“.

Какво още разказват отец Даниел и Галя за възрастните хора, с които ежедневно се срещат, вижте във видеото.

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg) се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg