Skip to content

Годишни отчети

“Каритас България” развива своята дейност, изпълнявайки задълженията си според действащия устав, приетите решения от Националната конференция и съгласувайки нововъзникналите предложения и задачи с управителния съвет на организацията. В съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, федерацията предоставя ежегодно в  Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ информация за дейността си.