За възрастни и болни хора в градовете София, Русе, Белене,  Пловдив, Раковски, Малко Търново и в села Житница, Бърдарски геран и Гостиля функционират Центрове за Домашни грижи на Каритас, като мобилните екипи към тях предоставят грижи и в още 5 населени места, намиращи се в близост до посочените градове и села. Центърът за Домашни грижи на Каритас в гр. Русе реализира и услугата „Храна на колела”, чрез която се предоставя топъл обяд на нуждаещи се възрастни хора.

  • Мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на Каритас осигуряват здравни и социални грижи в домовете на 452 болни възрастни хора. Благодарение на услугата „Кухня на колела”, част от центъра за Домашни грижи на Каритас в Русе, 25 възрастни хора в нужда получават в домовете си топла храна.

За възрастни хора в с. Покрован функционира Дневен център към „Каритас София”, който предоставя дневни грижи и занимания за посещаващите го възрастни хора, съобразно техните индивидуални потребности и нужди от организиране на свободното време, взаимопомощ, закрила и социална интеграция. В с. Калояново работи дом за възрастни хора „Св. Йосиф” към „Каритас Витания”, предоставящ морална, духовна и социална подкрепа на настанените в дома възрастни хора и на техните близки, пълноценно и качествено хранене, медицински грижи, поддържане на добра лична хигиена и денонощна обратна връзка с близките на възрастните хора.

  • Дневният център на „Каритас” за възрастни хора в с. Покрован предоставя ежедневно социално консултиране, храна и занимания по интереси на 53 възрастни хора.
  • Домът за възрастни хора „Св. Йосиф” в с. Калояново предоставя ежедневни грижи в среда близка до домашната на 24 възрастни хора.

За повече информация, обърнете се към отделните центрове