• Децата и младежите в риск и с увреждания, на които сътрудниците на „Каритас“ помогнаха през 2017 г., бяха 642 души.
  • През 2017 г. сътрудниците на „Каритас” всеки месец оказваха подкрепа на 391 деца и младежи в риск и с увреждания.

„Каритас“ помага на деца и младежи в риск и с увреждания със следните дейности и услуги:

За деца, младежи и пълнолетни хора с увреждания функционират дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция „Благовещение” в гр. София, „Милосърдие” в гр. Русе, „Св. Франциск“ в с. Веселиново (област Ямбол) и „Св. Викентий“ в Белене към „Каритас София” и „Каритас Русе”. Центровете предоставят комплексни професионални грижи и услуги, като кинезитерапия, психотерапия, логопедични занимания, арт- и трудотерапия и други специализирани занимания, съобразени със здравните, образователни и рехабилитационни потребности на децата и младежите. Осигурява се професионална подкрепа и на родителите на децата.

За деца и семейства в риск функционират центровете за обществена подкрепа и центровете за информиране, консултиране, обучение и подкрепа в селата Ореш (област Велико Търново) и Малчика (област Плевен), „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Куклен, „Том Сойер” в гр. Русе и „Цветница” в гр. Малко Търново, „Готови за училище“ в гр. София към „Каритас Русе” и „Каритас София”, които реализират специализирани социални, психологически и образователни дейности. Осигурява се професионална подкрепа и на родителите на децата.

По програма „Достъп до образователни ресурси“ в с. Баня (област Сливен) „Каритас София” осъществява дейности за социална и образователна интеграция на деца от етническите малцинства. Осигурява се и храна, както и различни по вид извънучебни занимания. Освен с децата, се работи и с техните семейства.

За повече информация: Центрове на „Каритас“ за деца и младежи в риск и с увреждания