Skip to content

Дейности бежанци

  • През 2023 г. сътрудниците на „Каритас“ подкрепиха 14 004 бежанци от Украйна и от други страни на произход.

„Каритас“ помага на бежанците със следните дейности и услуги:

Хора, бягащи от войната в Украйна, потърсили подслон в България, получават комплексна подкрепа в центровете на „Каритас“ за подкрепа на бежанци в Русе, Пловдив, Бургас, Варна и София. Подкрепата включва съдействие за настаняване, предоставяне на хуманитарна помощ, обучение по български език, извънкласни занимания с деца, специализирани консултации за достъп до здравни грижи, намиране на работа, записване на деца в детска градина и в училище и друг тип подкрепа, подпомагаща интеграцията им в България.

За хора, получили бежански или хуманитарен статут и хора, търсещи закрила, в т.ч. и бежанци от Украйна, в градовете София, Бургас, Варна, Русе и Пловдив работят центрове на „Каритас“ за подкрепа на бежанци, които предоставят дейности за насърчаване на устойчивия поминък и социално-икономическата интеграция на бежанците в България, като: съдействие за намиране на работа, информиране и кариерно консултиране, обучения за професионална квалификация и надграждане на трудови умения, курсове по български език за работещи/търсещи работа, изготвяне на индивидуални планове за кариерно развитие, менторство и придружаване, предприемаческа програма и съдействие за започване на собствен бизнес.

За хора, получили бежански или хуманитарен статут, в гр. София работи центърът за интеграция „Св. Анна“ към „Каритас София”, предоставящ социални консултации, психологическа подкрепа, курсове по български език, помощ при намиране на работа, арт занимания, менторска програма и други дейности, подпомагащи процеса на интеграция в българското общество.

За хора, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците, „Каритас София” организира дейности със занимателно-игрови характер за деца, младежи и жени, уроци по български език, наука, изкуства, спорт, както и подготвителни курсове по български език за деца в училищна възраст.

За хора, пребиваващи в Специалните домове за временно настаняване на чужденци в Бусманци и Любимец, „Каритас София“ организира неформални обучителни дейности и арт-занимания.

За повече информация: услуги на “Каритас” в подкрепа на бежанци