Включване в пазара на труда

Фотография: Ивелина Берова

Според Европейската законова рамка, членовете на ЕС трябва да предоставят достъп до пазара на труда на хора, търсещи закрила, не по-късно от 9 месеца от датата, когато са подали молба за закрила. В България този срок в момента е 3 месеца.

Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета гласи, че хора, получили международна закрила, имат неограничен достъп до пазара на труда, както и право на професионална подкрепа, като професионално обучение.

Ако получилият международна закрила е сключил споразумение за интеграция, съгласно Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила (Наредба за споразуменията за интеграция) от  19 юли 2017 година:

Чл. 7. Достъпът до заетост включва: информиране и консултиране за свободни работни места; съдействие за осигуряване на заетост при работодател или за самостоятелна заетост; включване в политиките по заетостта, включително за навършилите 16-годишна възраст, при условия и по ред, предвидени в трудовото законодателство, с оглед на тяхната специална закрила.

Чл. 14. Кметът на приемащата общината или определено от него длъжностно лице оказва съдействие за достъп до административни услуги, както и при регистрация в Бюрото по труда.

Чл. 17. Със споразумението за интеграция получилият международна закрила се задължава: да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни, както и в програми и проекти с интеграционна насоченост.

Възможности за професионално обучение

Човек, получил закрила в България, трябва да има регистрация в Бюрото по труда, за да може да бъде записан в професионално обучение, както и минимум завършен 4-и клас (за професии от 1-ва степен). Без документ, удостоверяващ съответното завършено образователно равнище, хората, получили закрила, не могат да бъдат включени в професионални обучения, организарани от Бюрото по труда.

Спрямо Закона за професионално образование и обучение, чл. 8, ал. 4, входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответните степени на професионална квалификация е:

 • за I-ва степен:
  • завършен VI клас за ученици;
  • завършен начален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта за хора, навършили 16 години;
 • за II-ра и III-та степен: завършен VII клас или основно образование;
 • за IV-та степен: завършено средно образование.

Признаване на чуждестранни дипломи

За признаване на чуждестранни дипломи за завършено висше образование: нерегламентирани професии – човек, получил закрила, трябва да се обърне към Националния център за информация и документация.

За признаване на чуждестранни дипломи за завършено висше образование: регламентирани професии – отговорната институция се определя от придобитата професия. Например, за професия медицина, човек, получил статут, трябва да се обърне към Министерство на здравеоопазването.

При признаване на чуждестранни дипломи за завършено средно образование – човек, получил закрила, трябва да се обърне към Регионално управление на образованието. Това може да се наложи, в случаи, когато човек, получил закрила иска да изкара българска шофьорска книжка.

Банкова сметка

Когато човек, получил закрила, бъде нает на работа, е нужно да си открие банкова сметка. В някои банки искат задължително освен български личен документ и валиден паспорт, издаден от държавата на произход („Уникредит Булбанк“). В други банки, искат български личен документ и българско удостоверение за пътуване (Банка ДСК), а в трети банки само български личен документ е достатъчен за откриване на банкова сметка („Пиреус Банк“).

Право на робата, според придобития статут:

Човек, търсещ закрила:

 • Право на работа: има право на работа, след 3 месеца след подаване на молба за закрила.
 • Необходими документи: регистрационна карта, издадена от ДАБ, както и служебна бележка, удостоверяваща правото му да работи; свидетелство за съдимост: не може да им бъде издадено такова, държавата гарантира за тях.
 • Трудов договор и осигуровки: трудов договор се сключва, както с всеки български гражданин. Разликата е, че държавата го осигурява здравно. Трудовият договор трябва да се подновява всеки път, когато се подновява регистрационната карта, т.е. всеки 3 месеца.

Човек, получил бежански статут:

 • Право на работа: има право на работа.
 • Необходими документи: лична карта; свидетелство за съдимост, което се издава от Министерство на правосъдието.
 • Трудов договор: важи същото законодателство, като за всеки български гражданин.

Човек, получил хуманитарен статут:

 • Право на работа: има право на работа.
 • Необходими документи: лична карта; свидетелство за съдимост, което се издава от Министерство на правосъдието.
 • Трудов договор: важи същото законодателство, като за всеки български гражданин.