Видове закрила, предоставяна на чужденци на територията на България

Фотография: Ивелина Берова

Всеки чужденец може да поиска предоставяне на закрила в Република България съгласно закона за Убежището и бежанците. Има 4 основни вида закрила, които се споменават в българското законодателство: статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила и убежище.

І. Статут на бежанец спрямо международните стандарти се дава от председателя на Държавната агенция за бежанците на Република България. Такъв статут се предоставя на чужденец, който основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение и/или убеждение, намира се извън страната, чийто гражданин е, или ако е без гражданство, се намира извън страната на постоянното си местоживеене и поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази страна или да се завърне в нея.

За предоставяне на статут на бежанец не е необходимо да се докаже, че чужденецът отговаря на някое от тези условия, а че органът или организацията, осъществяваща преследването, смята, че човекът има такава принадлежност.

Преследването може да бъде извършвано от:

 • държавата;
 • партии или организации, които контролират държавата или значителна част от нейната територия;
 • недържавни субекти, включително международни организации, когато може да бъде доказано, че не могат или не искат да предоставят закрила срещу преследване.

Преследване може да е: нарушаване на основните права на човека, което е достатъчно тежко по своето естество или повторяемост.

Действията на преследване могат да бъдат:

 • физическо или психическо насилие, включително сексуално насилие;
 • правни, административни, полицейски или съдебни мерки, които са дискриминационни сами по себе си или се прилагат по дискриминационен начин;
 • наказателно преследване или наказания, които са непропорционални или дискриминационни;
 • отказ на съдебна защита, който се изразява в непропорционално или дискриминационно наказание;
 • наказателно преследване или наказания за отказ да бъде отбита военна служба в случай на военни действия, когато военната служба би предполагала извършването на военно престъпление или като престъпление против мира и човечеството, или подстрекава към действия, противоречащи на целите и принципите на ООН;
 • действия, насочени срещу хората по причина на техния пол или срещу деца.

Преследването може да е свързано и със събития, настъпили след като човекът е напуснал държавата си по произход и да е следствие на негова дейност, която представлява израз или продължение на убежденията му, освен когато тя е извършена единствено с цел чужденецът да получи международна закрила.

Закрила при преследване може да бъде предоставена от:

 • държавата;
 • партии или организации, включително международни организации, които контролират държавата или значителна част от нейната територия, при условие, че те желаят и могат да предложат ефективна закрила, до която чужденецът има достъп и която няма временен характер.

Статут на бежанец може да не се предостави, ако в части от държавата по произход няма причини за основателно опасение от преследване спрямо чужденеца, при което той може сигурно и законно да пътува до тази част на държавата, както и може да се установи там.

За бежанци се смятат и членовете на семейството на чужденец с предоставен статут на бежанец, доколкото това е съвместимо с личния им статус и освен ако няма:

 • сериозни основания да се предполага, че е извършил деяние, което съгласно българските закони и международните договори, по които Република България е страна, е определено като военно престъпление или като престъпление против мира и човечеството;
 • сериозни основания да се предполага, че извършва или подстрекава към действия, противоречащи на целите и принципите на ООН;
 • сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление от неполитически характер извън територията на Република България;
 • сведения веднъж да е осъждан с влязла в сила присъда за тежко престъпление и представлява заплаха за обществото;
 • сериозни основания да се предполага, че представлява заплаха за националната сигурност;
 • по отношение на когото компетентните органи в държавата по неговото постоянно местоживеене са признали правата и задълженията, произтичащи от гражданството на тази държава.

ІІ. Хуманитарен статут спрямо международните стандарти се дава от председателя на Държавната агенция за бежанците на Република България. Такъв статут се предоставя на чужденец, принуден да напусне или да остане извън страната си на произход или местоживеене по причина на заплаха за неговия живот, сигурност или свобода, поради насилие, възникващо от ситуации като въоръжен конфликт, както и когато е изложен на опасност от изтезание или други форми на нечовешко или унизително отнасяне или наказание и по тези причини не може или не желае да се завърне в страната си на произход или местоживеене.

Субекти, извършващи тежки посегателства, могат да бъдат:

 • държавата;
 • партии или организации, които контролират държавата или значителна част от нейната територия;
 • недържавни субекти, включително международни организации, когато може да бъде доказано, че не могат или не искат да предоставят закрила.

Реалната опасност от тежки посегателства може да се основава на събития, настъпили след като чужденецът е напуснал държавата си по произход или на дейност, извършена от него след отпътуването му, особено ако се установи, че тази дейност представлява израз или продължение на убежденията му, изразявани в държавата по произход, освен когато тя е извършена единствено с цел чужденецът да получи международна закрила.

Закрила при тежки посегателства може да бъде предоставена от:

 • държавата;
 • партии или организации, включително международни организации, които контролират държавата или значителна част от нейната територия, при условие че те желаят и могат да предложат ефективна закрила, до която чужденецът има достъп и която няма временен характер.

Хуманитарен статут може да не се предостави, ако в части от държавата по произход няма причини за основателно опасение от преследване спрямо чужденеца, при което той може сигурно и законно да пътува до тази част на държавата, както и може да се установи там.

Хуманитарен статут се предоставя и на членовете на семейството на чужденец с предоставен хуманитарен статут, доколкото това е съвместимо с личния им статус и освен ако:

 • няма сериозни основания да се предполага, че е извършил деяние, което съгласно българските закони и международните договори, по които Република България е страна, е определено като военно престъпление или като престъпление против мира и човечеството;
 • няма сериозни основания да се предполага, че извършва или подстрекава към действия, противоречащи на целите и принципите на ООН;
 • няма сериозни основания да се предполага, че е извършил тежко престъпление;
 • е извършено престъпление извън територията на Република България, за което българският закон предвижда наказание лишаване от свобода и е напуснал държавата си по произход единствено с цел да избегне наказателното преследване, освен ако това преследване застрашава живота му или е нечовешко или унизително;
 • са налице сериозни основания да се предполага, че представлява заплаха за обществото или за националната сигурност.

ІІІ. Временна закрила след решение на Съвета на ЕС се дава от Министерския съвет в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там.

ІV. Убежище от президента на Република България се дава в съответствие с определените му правомощия в случаите по чл. 27, ал. 2 от Конституцията, както и когато държавните интереси или особени обстоятелства налагат това.