Достъп до здравеопазване за хора, търсещи и получили международна закрила

І. Хора, търсещи международна закрила

Хората, които все още са в процедура, имат право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване като българските граждани (съгласно Закона за убежището и бежанците и Закона за здравното осигуряване).

Първичното медицинско обгрижване е задължение на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и се осъществява със съдействието и подкрепата на международни и местни неправителствени организации.

ІІ. Хора, получили международна закрила (статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила)

За да има право на здравни услуги, човекът, получил международна закрила, трябва да има издадена лична карта.

При издадена лична карта, хората, получили международна закрила, трябва да се обърнат към ДАБ (и по-специално РПЦ „Овча Купел“). Там трябва да бъде изпратено копие на личната карта, което да послужи за издаването на писмо (служебна бележка) от страна на ДАБ до Националната агенция за приходите (НАП), с което се прехвърлят здравните осигуровки на човека от личен номер на чужденец (ЛНЧ) към единен граждански номер (ЕГН).

След това получилият международна закрила попълва Декларация №7 в съответното районно поделение на НАП по адресна регистрация.

Важно! Ако не се направи тази процедура, системата на НАП може да отчете, че има несъществуващи задължения за плащане на здравни осигуровки за предходни години.

ІІІ. Здравни осигуровки

След изпълнение на гореописаната процедура, здравните осигуровки на хората, получили международна закрила, трябва да бъдат заплащани, за да се запази правото на всички здравни услуги.

Ако получилият международна закрила работи на трудов или граждански договор, здравните осигуровки заплаща работодателя на 60%, а 40% се заплащат от заплатата на служителя.

Човек, получил международна закрила, който е безработен или е самоосигуряващ се (например със свободна професия като лекар, занаятчия, търговец, земеделски стопанин и др.), сам заплаща своите здравни осигуровки, които към август 2017 г. са 18, 40 лв. на месец. Те се внасят на гишета на банката, която се намира в съответното районно поделение на НАП, след попълване на бланка в две копия, която се получава на място.

Важно! Бланката трябва да бъде попълнена точно, за да се изплатят внесените пари в правилната банкова сметка.

При неплатени здравни осигуровки за повече от общо 3 месеца, в системата на НАП човекът вече е с „прекъснати здравни права“, които се възстановяват след внасяне на неплатените суми.

Ако човек е с „прекъснати здравни  права“, трябва сам да поеме сумата на здравните услуги, които иска. Ако иска да възстанови здравните си права и веднага да ползва здравна услуга, освен заплащането на сумите, човекът трябва и да вземе „бележка за дължими суми“, която да занесе при съответния лекар, при когото иска да се прегледа, тъй като лекарят не може да провери възстановените здравни права веднага в системата. Проверка за неплатени здравни осигуровки може да се направи на сайта на НАП след въвеждане на ЕГН.

Важно! Плащането на здравни осигуровки по принцип освобождава човека, ползващ здравни услуги, от заплащане за тях. Все пак има определени минимални такси, като престой в болница на ден (към 2017 г. е 5, 80 лв.) и преглед при личен лекар или зъболекар (към 2017 г. е 2,90 лв.), както се доплащат и услугите, които не са покрити от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За децата не се дължи такса за преглед при личен лекар, а за пенсионери таксата на преглед е 1лв.

Човек с непрекъснати здравни осигуровки може да ползва спешна медицинска и дентална помощ докато е в друга държава от ЕС, ако има издадена Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Издаването на картата е безплатно.

ІV. Избор на личен лекар

Всеки здравноосигурен човек с платени здравни осигуровки трябва да си избере личен лекар. Това може да стане по време на процедурата за получаване на международна закрила или възможно най-скоро след нея. Личният лекар провежда профилактични прегледи, издава направления за лекари-специалисти, издава медицинско свидетелство за започване на работа и други. Ако човек вече има личен лекар и иска да избере нов, трябва да отиде при новия лекар само в периода 01-30 юни или 01-31 декември.

V. Достъп до здравеопазване и сключване на споразумение за интеграция с общината

Според Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила (Наредба за споразуменията за интеграция) от  19.07. 2017 г., при подписването на такова споразумение между човека, получил международна закрила, и кмета на общината, където иска да живее, се предоставя подкрепа, чрез:

  • информиране за възможностите за избор на личен лекар на територията на общината;
  • уведомява съответните Регионална здравна инспекция и Здравноосигурителна каса за сключените споразумения за интеграция.

Министерство на здравеопазването на Република България – чрез Регионалните здравни инспекции, осигурява на човека, сключил споразумение за интеграция:

  • информация относно реда за провеждане на задължителните имунизации и реимунизации (или план за провеждане на такива спрямо възрастта) – това важи докато човекът все още няма личен лекар;
  • информация за профилактични прегледи и изследвания и съставянето на план за тяхното извършване;
  • информация относно правото на достъп до здравни услуги по национални и регионални здравни програми;
  • информация относно здравните изисквания за прием в детски градини и училища;
  • извършването на противоепидемични мерки, при необходимост.