Социално подпомагане и социални услуги

Фотография: Ивелина Берова

Хората, получили статут на бежанец или хуманитарен статут имат право на социално подпомагане (съгласно Закона за социално подпомагане), като кандидатстват в съответната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) към Агенция за социално подпомагане (АСП) по настоящ адрес.

І. Видове социално подпомагане

 1. Месечна, еднократна или целева социална помощ

Социални помощи се опускат след подадено заявление-декларация по образец от пълнолетен човек по настоящ адрес до дирекция ‘‘Социално подпомагане‘‘. В срок до 20 дни от подаването на заявление-декларацията социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Социалната анкета се провежда в дома на човека с предоставен бежански или хуманитарен статут или семейството му по настоящ адрес.

Важно! Социална помощ се предоставя само след направена оценка на приходи, години, семейно положение, здравословно и имуществено състояние. Предвид се взимат членовете на семейството.

 1. Социални услуги в общността от резидентен тип

Хората, получили международна закрила имат право на достъп до социални услуги в общността от резидентен тип, като център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, преходно жилище, защитено жилище, наблюдавано жилище и приют.

За да се ползва от тези услуги, човекът с бежански или хуманитарен статут, трябва да подаде молба за настаняване до дирекция „Социално подпомагане‘“ по настоящ адрес. След подаване на молба, отговорната ДСП прави социална оценка на потребностите на човека и изготвя доклад-предложение за настаняване, който се изпраща на ДСП, на чиято територия се намира резидентната услуга. Съответно, тази дирекция „Социално подпомагане‘‘ издава заповед за настаняване.

 1. Семейни помощи

Тази помощ се предоставя като парична сума и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чиито доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв.

За деца, които живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца, се изплаща всеки месец до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Семейни помощи се отпускат от дирекции „Социално подпомагане“ въз основа на заявление-декларация заедно с необходимите документи, като се подават към съответната ДСП по настоящ адрес.

Важно! Достъпът до семейни помощи на хора, получили международна закрила в България е затруднен, тъй като в Закона за семейни помощи за деца не са изрично упоменати като хора, които имат право на семейни помощи. Затова, при подаване на документи, може да им бъде отказано поучаването на такава помощ. За да бъде преодолян този проблем, най-добре е човекът, който кандидатства за семейни помощи, да бъде придружаван от социален работник и при отказ, социалният работник да се свърже с Български Хелзинкски комитет (БХК).

ІІ. Достъп до социално подпомагане и сключване на споразумение за интеграция с общината

Според Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила (Наредба за споразуменията за интеграция) от 19.07.2017 г., при подписването на такова споразумение между получилия международна закрила и кмета на общината, където иска да живее, се предоставя подкрепа, чрез:

 • организиране разработването на индивидуален интеграционен план за дете – член на семейството, съвместно с дирекция „Социално подпомагане“ и законния представител на детето;
 • насочване към дирекция „Социално подпомагане“, при необходимост.

Министерство на труда и социалната политика на Република България, чрез АСП, при условията за българските граждани, осигурява достъп до:

 • социални услуги;
 • социални помощи;
 • програми и мерки за закрила на децата.

Според Наредбата, достъпът до социално подпомагане включва предоставяне на:

 • месечни социални помощи по Закона за социално подпомагане;
 • еднократна целева социална помощ за издаване на лична карта;
 • целева помощ за отопление;
 • социални услуги;
 • еднократни социални помощи за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности;
 • осигуряване заплащането на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение в лечебните заведения на хората, които нямат доход и/или лично имущество;
 • възможност за ползване на социална услуга „Център за временно настаняване“ в рамките на 3 месеца за календарна година;
 • възможност за включване в програми и мерки за закрила на децата.