Права и задължения на чужденците, получили закрила

Фотография: Ивелина Берова

Всеки чужденец може да поиска предоставяне на закрила в Република България съгласно закона за Убежището и бежанците. Чужденците, търсещи или получили закрила в Република България, имат правата и задълженията по този закон и носят гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност при условията и по реда за българските граждани.

І. Чужденец, получил бежански статут, придобива правата и задълженията на български гражданин, с изключение на:

 • правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;
 • да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;
 • да бъде военнослужещ;
 • други ограничения, изрично предвидени със закон.

Чужденец с предоставен статут на бежанец може да придобие българско гражданство, при условията и по реда на Закона за българското гражданство. Той има право и да поиска да се събере със семейството си на територията на Република България. Разрешението за събиране на семейството се дава от председателя на Държавната агенция за бежанците.

ІІ. Чужденец, получил хуманитарен статут, придобива правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване. Той може да придобие българско гражданство, при условията и по реда на Закона за българското гражданство. Има право и да поиска да се събере със семейството си на територията на Република България. Разрешението за събиране на семейството се дава от председателя на Държавната агенция за бежанците.

ІІІ. Чужденец, получил убежище, придобива права и задължения като тези на човек с бежански статут. Той има право да поиска да се събере със семейството си на територията на Република България. Разрешението за събиране на семейството се дава от председателя на Държавната агенция за бежанците.

ІV. Чужденец, получил временна закрила, придобива следните права и задължения:

 • да остане на територията на Република България;
 • на труд и професионално обучение;
 • на подходящо настаняване или на средства за настаняване, при необходимост;
 • на социално подпомагане;
 • на медицинска помощ при спешни състояния;
 • свободно да се завръща в държавата си по произход;
 • да получи правилата относно предоставената закрила на разбираем език;
 • ако е от уязвима група, да получат необходимото медицинско или друго обслужване, при условията и по реда за българските граждани;
 • ако подаде молба за международна закрила, не може да се ползва от правата на чужденец в производство за международна закрила;
 • да се събере със семейството си: със съпруг/-а, и с ненавършили пълнолетие и невстъпили в брак деца, като семейството получава всички права на получилите временна закрила.

При събиране на семейството в друга държава членка на ЕС, чужденецът престава да се ползва от правата, свързани със временната закрила в България.

След прехвърляне на територията на друга държава членка на ЕС, чужденецът престава да се ползва от правото да остане на територията на България; от правото на труд и професионално обучение; на подходящо настаняване или на средства за настаняване, при необходимост, както и от правото на социално подпомагане.