Образование и обучение за хора, търсещи и получили международна закрила

Фотография: Ивелина Берова

Образованието в България се разделя на четири основни етапа: предучилищно, основно, средно и висше. То е задължително от 5 до 16-годишна възраст.

Съгласно Закона за убежището и бежанците, достъпът до образователната система за малолетните и непълнолетните, търсещи или получили международна закрила, не може да бъде отложен с повече от три месеца, считано от датата на подаване на молба за международна закрила. За записването на дете, настанено в конкретен център на Държавната агенция за бежанците, съдействат социалните работници от съответния център.

І. Предучилищно образование и подготовка

Детските градини са институции, които възпитават, обучават и се грижат за деца от 3 до 7-годишна възраст, според държавните образователни изисквания, за да бъдат подготвени за започването на първи клас в училище.

До 5-годишна възраст присъствието на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време, за което трябва да се уведомява детската градина. От 5 до 7-годишна възраст детето вече е в задължителните по закон „подготвителни групи“ и може да отсъства само по уважителни причини. Тези подготвителни групи понякога могат да се провеждат и в училища.

Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, на малолетните и непълнолетните деца и младежи, търсещи или получили международна закрила, по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в държавните и в общинските детски градини (подготвителна група на задължителното предучилищно образование) и училища в България, при условията и по реда за българските граждани.

Наредба № 3 от 06.04.2017 г. определя условията и реда за приемането и обучението на хората, търсещи или получили международна закрила, в подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас в държавно или в общинско училище.

За приемането на бъдещи ученици, търсещи или получили международна закрила, в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас в държавно или в общинско училище, се подава заявление от родителя до началника на съответното Регионално управление на образованието (РУО).

Преди записване в училище, се извършва събеседване с бъдещия ученик, чрез осигурен от РУО преводач, за досегашното обучение на детето в държавата по произход. След събеседването, се изготвя протокол („карта”) с предложения за подходяща: подготвителна група или клас; профил или специалност от професия; и форма на обучение. След това, началникът на РУО в срок до 7 работни дни насочва към определена детска градина или училище, съобразно местоживеенето и желанието на родителите.

Записването в държавни или общински училища се извършва по време на цялата учебна година, не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок. Организацията и координацията на дейностите във връзка с приемането на малолетни и непълнолетни хора, търсещи или получили международна закрила, се осъществяват от координиращия екип в детската градина или в училището, създаден по реда на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Записването в детска градина се извършва в детски общински градини, след кандидатстване за това. Всяка община има приети критерии: общи, допълнителни и социални  (наредба на Общинския съвет), по които се извършва класирането и приема в детските градини.

Съществуват и социални критерии, които касаят деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания и с решение на Лекарска консултативна комисия (ЛКК) или Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), които се приемат на място в детските ясли и детските градини. Допълнителните критерии се определят от отделните детски заведения.

ІІ. Основно образование (в училище)

Основното образование се разделя на начален етап (от 1 до 4 клас) и прогимназиален етап (от 5 до 7 клас), като след края на всеки един етап, ученикът полага изпити. По време на началния етап, детето има право да се премести в друго училище, което става с взимане съответните служебни бележки от директорите на досегашното и на новото училище.

В началните класове от 1 до 4 клас,  децата, търсещи или получили международна закрила, се записват по възраст. В класовете от прогимназиалния или първия гимназиален етап е необходимо да се удостоверят придобити компетентности (знания по всички учебни предмети) за завършен предходен клас до края на учебната година.  Ако ученикът, търсещ или получил международна закрила, не може да удостовери компетентностите по всички учебни предмети за предходния клас до края на учебната година, той има право да бъде записан в следващ клас, при успешно завършено обучение от предходния клас, и да прехвърли за удостоверяване до 3 учебни предмета.

В прогимназиалната степен, от 5 до 7 клас, учениците изучават предмети, които са еднакви за всички училища и се наричат „общообразователен минимум“. Те включват предмети от т. нар. „задължителна подготовка“ (например, математика, български език, първи чужд език) и „задължителноизбираема подготовка“ (например, задължителен втори чужд език, който се избира).

След края на този етап, учениците полагат 2 задължителни матури (държавни изпити в края на годината): по български език и по математика, но могат да изберат и допълнителни предмети, по които да положат матура.

Наредба № 3 от 06.04.2017 г. предвижда да се осигурява допълнително обучение по български език и литература:

 • допълнителни модули по български език – за децата, които са в задължителна предучилищна възраст;
 • допълнително обучение по български език и литература, като част от общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати от обучението по учебния предмет, определени в учебната програма за съответния клас – за учениците, които са в задължителна училищна възраст;
 • допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването им – за учениците, които са в задължителна училищна възраст.

Важно! Допълнителното обучение по български език като чужд се провежда по държавните образователни стандарти за това (Закона за предучилищното и училищното образование) и след подадено заявление от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно дете, търсещо или получило международна закрила) до директора на детската градина или на училището.

ІІІ. Средно образование (в училище/гимназия)

Средното образование се разделя на първи гимназиален етап (от 8 до 10 клас) и втори гимназиален етап (11 и 12 клас). То може да бъде общообразователно или специализирано (професионално или профилирано). Изборът на конкретна гимназия се прави от семейството, зависи от интересите и способностите на ученика и изисква прием в съответното училище.

За някои професии или профили, освен приемните изпити (матури) по български език и литература и по математика, се полага и изпит за проверка на способностите. Завършване на обучението във всички гимназии дава възможност за прием във висше училище (университет) или колеж.

След 12 клас учениците полагат 2 задължителни матури: по български език и литература и по математика, като по желание могат да изберат и трета. Резултатите от тези изпити са важни за приема в университет.

ІV. Висше образование (в т.нар. висше училище, университет или колеж)

Висшето образование се разделя на няколко основни степени: бакалавър, магистър и доктор по дадена специалност. Те са с различна продължителност и изисквания за прием спрямо специалността, като при завършването на повечето специалности, се полагат „държавни изпити“ или се пише „дипломна работа“.

Приемът във висше училище, след завършване на гимназия в България, се прави на база на положени матури и определени приемни изпити за съответните специалности.

Важно! Вече получени оценки по такива предмети или взети изпити (подобни на матурите) по тези дисциплини, не могат да бъдат доказани от хора, които са завършили извън България. Това налага и необходимостта от алтернативна процедура, която съществува в някои университети и важи и за международни студенти.

Критериите за прием зависят от  съответното висше училище. Приемът е възможен и на база приложени документи за кандидатстване, без приемни изпити. Сред често срещаните изисквания за подобен прием за бакалавър са: завършено средно образование с право на прием във висше образование в страната, където е издадена дипломата; оценките от дипломата за средно образование да не са по-малко от 62% от максималната възможна оценка в страната, където е издадена дипломата.

За магистратура често се изисква завършена бакалавърска степен; средната оценка от дипломата за бакалавър да не бъде по-ниска от „добър 4“ в българската система или 72% от максималната възможна оценка в страната.

За докторантура често се изисква завършена магистърска степен със средна оценка не по-малко от „добър 4“ в българската система. Ако кандидатстващият желае да учи на български език, може да има допълнителни изисквания за записването на езиков курс.

V. Вечерни училища

Друг вид училища, според Закона за предучилищното и училищното образование, са т.нар. вечерни училища. Чрез тях се организира обучение за придобиване на основно и средно образование и/или на професионална квалификация за навършилите вече 16-годинишна възраст. В редки случаи, и за навършилите 14-годишна възраст, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневна форма.

Формата на обучение може да бъде самостоятелна, индивидуална или комбинирана. За учениците със специални образователни потребности е възможно да се направи и индивидуален учебен план.

VІ. Достъп до образование и обучение и сключване на споразумение за интеграция с общината

Според Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила (Наредба за споразуменията за интеграция) от  19.07.2017 г., при подписването на такова споразумение между получилия международна закрила и кмета на общината, където иска да живее, се предоставя подкрепа, чрез:

 • насочване към Регионалното управление на образованието, при необходимост;
 • осигуряване и контролиране обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици, в това число – малолетните и непълнолетните чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

Министерство на образованието и науката определя реда за:

 • обучение по български език на малолетни и непълнолетни;
 • посещаване на подготвителни групи за предучилищно образование;
 • посещаване на училище от малолетните и непълнолетните членове на семейството.

Според Наредбата за споразуменията за интеграция:

 • достъпът до образование включва: обучение на децата в предучилищно, основно и средно образование и осигуряване на равен достъп до образование;
 • достъпът до обучение включва: осигуряване на професионално обучение и включване в политиките по учене през целия живот.

При подписано споразумение, задълженията на получилия международна закрила включват:

 • да запише и да осигури посещаването на детска градина и държавно или общинско училище за деца, за които това е задължително;
 • да се включи в обучения по български език.