Непридружени деца

Фотография: Ивелина Берова

В българското законодателство непридружен е този малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Република България и не е придружен от свой родител или друг пълнолетен човек, който отговаря за него по силата на закон или обичай (Закон за убежището и бежанците /ЗУБ/).

Законът (ЗУБ) не предвижда специална процедура, по която да се извършва регистрацията на непридружено дете, търсещо закрила. При регистрацията на детето присъства преводач и социален работник от център към Държавна агенция за бежанците (ДАБ), като служителят, извършващ регистрацията, записва посочените данни за възраст, съобщени от детето. В редки случаи се прави медицинска експертиза за определяне на възрастта.

Съгласно ЗУБ, непридружените малолетни или непълнолетни чужденци се настаняват, до навършване на пълнолетие, в:

  • семейство на роднини или при близки, приемно семейство, социална услуга (резидентен тип) или в специализирана институция, при условията и по реда на Закона за закрила на детето;
  • други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни хора.

При определяне на мястото на настаняване на непридружен малолетен или непълнолетен, се взема предвид мнението му. Доколкото е възможно, братята и сестрите се настаняват заедно, като се взема предвид най-добрият интерес на детето.

Обикновено, непридружените малолетни или непълнолетни деца се настаняват в някои от центровете на ДАБ, които отговарят на изискванията на закона и биват определяни като „други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни хора‘‘.

Съгласно ЗУБ, на непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, който е на територията на Република България, се назначава представител от общинската администрация, определен от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Представителят на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, има следните правомощия в производствата по този закон, които са в сила до навършване пълнолетието на детето или младежа:

  • да се грижи за правните му интереси в производствата по предоставяне на международна закрила до тяхното приключване с влязло в сила решение;
  • да го представлява пред всички административни органи, в т. ч. социални, здравни, образователни и други институции в Република България, с оглед защита на най-добрия интерес на детето;
  • да изпълнява ролята на процесуален представител във всички производства пред административните органи;
  • да предприема действия за осигуряване на правна помощ.