Стратегическа рамка – 2013 – 2020

Стратегическата рамка на „Каритас България” се приема от Националната конференция, по предложение на Управителния съвет (чл.19 т.2 от Устава). Ежегодно Управителният съвет на „Каритас България”, на база приетата рамка, определя конкретни дейности, индикатори, отговорници и срокове, което на практика е Работен план за текущата година.

Приоритет 1 – ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

„Каритас България” се застъпва за социална справедливост и устойчиви социални системи в България.

Следвайки мисията си да бъде в подкрепа на крайно бедните и нуждаещите се хора, „Каритас България” планира и осъществява редица застъпнически действия. Целта е да бъдат разработени и приложени дългосрочни и ефективни социални политики, които да водят до устойчиво подобряване качеството на живот на бедните и уязвими хора, като гарантират правата и достъпа им до социални, здравни и образователни грижи и услуги.

„Каритас България” подкрепя хората в неравностойно положение в страната, чрез своите организации членки и техните структури по места, предоставяйки адекватни на нуждите им услуги и хуманитарна помощ.

Стратегическа цел 1.1. – РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИ

„Каритас България” разполага със стратегически документи за всяка своя кауза. Всеки един документ е подкрепен от Католическата църква и се базира на християнските принципи.

Стратегическа цел 1.2. –   ЛОБИРАНЕ

„Каритас България” активно участва в дискусии и лобира за социална справедливост и подобряване устойчивостта на системите за подкрепа качеството на живот на бедните и уязвими хора.

Стратегическа цел 1.3. – НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

„Каритас България” организира ежегодно поне една национална кампания за конкретна кауза с цел ангажиране на гражданското общество за постигане на социална справедливост, водеща до устойчиво подобряване качеството на живот на хората в нужда.

Стратегическа цел 1.4. – МИЛОСЪРДИЕ В ДЕЙСТВИЕ

„Каритас България” подкрепя мрежата от „Каритас” организации в страната с информация, насърчавайки диалог за възможните инструменти, документи, иновативни и превенционни подходи за оказване на подкрепа на хората в нужда.

Приоритет  2 – Устойчива мрежа

„Каритас България” разполага с гъвкава и устойчива мрежа от структури и организации, обединени от социалното учение на Католическата църква.

Мрежата на „Каритас България” реагира гъвкаво и устойчиво на нуждаещите се хора в България.

„Каритас” участва активно в дейностите и структурите на международната организация „Каритас Интернационалис”, развивайки своя капацитет и допринасяйки със своя опит и експертиза.

Стратегическа цел 2.1. – ОБСЛЕДВА

„Каритас България” обследва и предлага конкретни подходи по всяка национална кауза, така че да бъде в максимална полза на бедните и уязвими хора от обществото.

Стратегическа цел 2.2. – РАЗВИВА

„Каритас България” в партньорство с останалите структури на Католическата църква, познава задълбочено собствения си капацитет и го развива.

„Каритас България” насърчава диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между организациите от мрежата с цел постигане на по-ефективни и устойчиви  действия, насочени към подобряване начина на живот на хората в нужда.

Стратегическа цел 2.3. – ОБУЧАВА

В мрежата на „Каритас” в България работят мотивирани и обучени, платени и неплатени сътрудници.

За всички сътрудници в мрежата на „Каритас” се провеждат постоянни обучения, работни срещи, форуми и семинари, базирани на най-новите модели за организационно и професионално развитие и споделяне на милосърдието, основано на социалното учение на Католическата църква.

Стратегическа цел 2.4. – ПОПУЛЯРИЗИРА

„Каритас България” е устойчива и припозната от обществото мрежа на Католическата църква.

„Каритас България” публикува ежегоден доклад, съдържащ статистическа информация за предоставените през годината услуги и подкрепени хора в нужда, придружен от финансов отчет за цялата дейност на федерацията.

„Каритас България” поддържа актуална информация във всички структури на Католическата църква в България.

„Каритас България” подържа актуална информация в интернет – социалните мрежи и сайта на федерацията.