Работен план за 2017 г. – „КАРИТАС – милосърдна любов за достоен живот“

Настоящият документ е изготвен от екипа в генералния секретариат в съответствие със Стратегическата рамка на „Каритас България” 2013 – 2020,  приета от 31 Националната конференция, обсъден и приет от Управителния съвет на „Каритас България”. Той има за цел да покаже основните насоки и конкретни резултати, които ще бъдат в основата на всички дейности през настоящата година.

Основните национални каузи за 2017 г. са:

 • Подкрепа за възрастните хора в нужда
 • Подкрепа за мигрантите, търсещите и получили международна закрила в България
 • Доклад „Бедността сред нас през 2016 г.” – изготвяне на национален доклад, на база проучване, общи дискусии в мрежата и конкретни препоръки регистрирани през 2016 г.

  Позиции/политики – актуализиране и разпространение на позиции на „Каритас” свързани с: Възрастните хора; Мигрантите, търсещите и получили международна закрила в България, които да бъдат обсъдени и с други представители на Католическата църква.

  Форуми „Бедността сред нас – 2017”– Организиране на общи дискусии между заинтересованите страни по една, две или всичките национални каузи, регистрирани и от проучването на „Каритас” през 2016 г. и 2017 г., с цел дискутиране на конкретни препоръки.

  Доклад в сянка – наблюдение на изпълнението от страна на Правителството на заложените дейности в „Националната програма за реформа 2020“, както и на приетите стратегически документи, свързани с приоритетите и позициите/политиките на „Каритас”. Изготвяне на препоръки в партньорство с „Каритас Европа” за подобряването им и предоставяне на Правителството на Република България.

 • Достоен живот за възрастните хора – национална годишна кампания за набиране на средства за „Гаранционния фонд на Каритас”. Кампанията 2016-2017 ще приключи на 31 март 2017 г. и ще стартира нова за периода 2017 – 2018 г. 

  Национален ден на Каритас – 12 ноември 2017 г. – В подготовката ще вземат участие представители на цялата мрежа, като през първите шест месеца неформално ще бъдат проучени очакванията и ще бъде изготвен допълнителен конкретен план.

 • УСТОЙЧИВА МРЕЖА

  Бедността сред нас 2017 – Организиране на национално обследване в мрежата на „Каритас” и Католическата църква за проучване на предизвикателствата пред възрастните и бездомни хора в нужда в България.

  Принципи и ценности, Етичния кодекс и Кодекса на поведение на „Каритас Интернационалис” – организиране на работни срещи с цел запознаване и въвеждането на тези три основни документа.

  Стандарти за управление на „Каритас Интернационалис” – Организиране на специализирани дискусии за представяне и въвеждане на стандартите в мрежата ни.

 • Въвеждащо обучение – двудневно обучение за представяне на основите на Социалното учение на Католическата църква и „Каритас”.

  Надграждащо обучение – еднодневно обучение за по-задълбочено представяне на конкретна тема от въвеждащото обучение.

  Специализирани обучения – свързани с повишаване на качеството на услугите и грижите на „Каритас“ и организационното развитие

 • Дейности на организациите членки на „Каритас България“, които са част от общия Работен план за 2017 г.

  Духовни упражнение – среща на сътрудници на „Каритас” на епархийно ниво.

  Среща на доброволци – среща на доброволци на „Каритас” на епархийно ниво.

  Team building – среща за сплотяване на сътрудници на „Каритас” на епархийно ниво.