Работен план за 2015 г. – “Едно човешко семейство – да съхраним творението”

Настоящият документ е изготвен от екипа в генералния секретариат в съответствие със Стратегическата рамка на „Каритас България” 2013 – 2020,  приета от 31 Националната конференция, обсъден и приет от Управителния съвет на „Каритас България”. Той има за цел да покаже основните насоки и конкретни резултати, които ще бъдат в основата на всички дейности през настоящата година.

Основните национални каузи за 2015 г са:

– Подкрепа към възрастните хора в нужда
– Подкрепа към търсещите и получили международна закрила бежанци в България
– Подкрепа за децата в България
– Подкрепа към бездомните
– Подкрепа за доброволците на „Каритас”
– Подкрепа за семейството[1] в България.


[1] Навсякъде в документа целевата група „Семейство” следва да се разбира по следния начин: всички близки, роднини, родители, които са в преки взаимоотношения с човека в нужда, който е подкрепен от „Каритас”. Тази заинтересована група, която може и трябва да оказва подкрепа съвместно с „Каритас”.

{tab=Застъпничество}

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Позиции/политики – подготовка на позиции на „Каритас” свързани с: Възрастните хора; Децата; Бездомните; Доброволците; Семейството; Хората в нужда, с или засегнати, от ХИВ/СПИН, които да бъдат обсъдени и с други представители на Католическата църква.

Kръгла маса „Бедността сред нас през 2014 г.” – Представяне на проучването и препоръките на „Каритас България” през 2014 г.

Форум „Бедността сред нас – 2015”– Организиране на обща дискусия между заинтересованите страни по една или две от националните каузи (Деца и/или Семейството в България), регистрирана и от проучването на „Каритас” през 2015 г., с цел дискутиране на конкретни препоръки.

Доклад „Бедността сред нас през 2015 г.” – изготвяне на национален доклад, на база проучване, общи дискусии в мрежата и конкретни препоръки регистрирани през 2015 г.

Доклад в сянка – наблюдение на изпълнението от страна на Правителството на заложените дейности в “Националната програма за реформа 2020”, както и на приетите стратегически документи, свързани с приоритетите и позициите/политиките на „Каритас”. Изготвяне на препоръки в партньорство с „Каритас Европа” за подобряването им и предоставяне на Правителството на Република България.

{tab=Кампании}

НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

Достоен живот за възрастните хора – национална годишна кампания за набиране на средства за „Гаранционния фонд на Каритас”. Кампанията 2014-2015 ще приключи на 30 юни 2015 г. и ще стартира нова за периода 2015 – 2016 г.

Национален ден на Каритас – 8 ноември 2015 г. – „Денят на Каритас” ще бъде предхождан или последван от допълнителни дни, целящи да представят актуалните дейности на „Каритас” в България, обща инициатива, национална обща кауза и/или други. В подготовката ще вземат участие представители на цялата мрежа, като през първите шест месеца неформално ще бъдат проучени очакванията и ще бъде изготвен допълнителен конкретен план.

{tab=Устойчива мрежа}

УСТОЙЧИВА МРЕЖА

Едно човешко семейството – Проучване на чуждия опит в страната и чужбина, за дейности в подкрепа на семейството. Иновативни и превенционни подходи. Събраната информация ще бъде споделена с мрежата на „Каритас България”.

Бедността сред нас 2015 – Организиране на национално обследване в мрежата на „Каритас” и Католическата църква за проучване на предизвикателствата и нуждите на семейството в България.

Принципи и ценности, Етичния кодекс и Кодекса на поведение на „Каритас Интернационалис” – организиране на работни срещи с цел запознаване и въвеждането на тези три основни документа.

Стандарти за управление на „Каритас Интернационалис” – Организиране на специализирани дискусии за представяне и въвеждане на стандартите в мрежата ни.

Финансова устойчивост на „Каритас България” – Организиране на дискусии в мрежата за възможностите за финансова устойчивост на „Каритас България”, въз основа на стандартите за управление на „Каритас Интернационалис”, през следващите години.

{tab=Училище на Каритас}

УЧИЛИЩЕ НА КАРИТАС

Въвеждащо обучение – двудневно обучение за представяне на основите на Социалното учение на Католическата църква и „Каритас”.

Надграждащо обучение – еднодневно обучение за по-задълбочено представяне на конкретна тема от въвеждащото обучение.

Специализирано обучение – “Обследване” – Организиране на еднодневно обучение за запознаване и обсъждане на методология на „Каритас” за провеждане на обследване. Как да провеждаме качествено дълбочинно интервю?

Специализирано обучение – „Работа с децата и семейства в Центровете за обществена подкрепа на Каритас” –  Организиране на двудневно обучение/дискусия за сътрудници, с опит или ангажимент за подкрепа на децата в България.

Специализирано обучение – „Как да помогнем на хората с деменция” –  Организиране на двудневно обучение/дискусия за сътрудници, с опит или ангажимент за подкрепа на Възрастните хора.

Специализирано обучение – Как да съберем повече дарения? – Организиране на еднодневно обучение за сътрудници, които имат опит или им е необходим за фондонабиране на местно ниво.

Летен лагер – организиране на едноседмична обучителна среща в България за сътрудници на „Каритас”.

{tab=Дейности на организациите членки}

Дейности на организациите членки на „Каритас България”, които са част от общия Работен план за 2015 г.

Духовни упражнение – среща на сътрудници на „Каритас” на епархийно ниво.

Среща на доброволци – среща на доброволци на „Каритас” на епархийно ниво.

Team building – среща за сплотяване на сътрудници на „Каритас” на епархийно ниво.

{/tabs}