«کاریتاس» کلاس های اضافی برای کودکان پناهندگانی که در مدرسه ثبت نام شده هستند فراهم می کند

Фотография: Ивелина Берова

در مرکز ادغام پناهندگان و حمایتجویان “سن آننا” که بخشی از «کاریتاس صوفیه» می باشد و پشتیبانی از کودکان پناهنده می کند که در مدرسه ثبت نام شده هستند که این پشتیبانی مربوط با آماده کردن درس ها و تکالیف منزل کودکان می باشد. متخصصین تلقین پذیری و داوطلبان  به بچگان در این زمینه کمک می کنند.

در کار با کودکان روش خاص به هر یکی از آنها استفاده می شود که مربوط با نیازهای هر بچه می باشد. فعالیت ها برای بچگان و نوجوانان در گروه سنی بین 7 و 16 سالگی می باشند. کلاسهای اضافی در مدارس کودکان پناهنده، در مرکز “سن آننا” و در خانه های بچگان را برگزار می شوند.

داوطلبان که به بچه ها کمک می کنند دوره های آموزشی خاص داشتند که به آنها یاد داده می شود در کار آنها با کودکان چه  انتظاری داشته باشند و از چه روش هایی باید ستفاده کنند. فعالیت با کودکان در جفت اجرا می شوند که اینجوری مکاتبه بین داوطلبان و بچه ها آسانتر می باشد و امکان تاکید بر سختی های خاص هر بچه داده می شود.

بازخورد بچه ها، پدر و مادر آن ها و داوطلبان مثبت است که علت می باشد تیم مرکز “سن آننا” را به این ابتکار ادامه بدهد بخاطر این که پیشرفت در یاد گرفتن دروس سبب برای موفق بودن ادغام در سیستم آموزش و پرورش و همچنین در اجتماع بلغاری می باشد.