انواع حمایت که به پناهجویان در بلغارستان اعطا می شود

Photography: Ivelina Berovaа
 1. هر فرد خارجی امکان دارد از جمهوری بلغارستان طبق قانون پناه و پناهندگان درخواست اعطا کردن حمایت بکند. در قوانین داخلی کشور بلغارستان 4 نوع اساسی حمایت ذکر می شود: استاتوت پناهندگی، استاتوت بشردوستانه، حمایت موقت و پناه.

  I. استاتوت پناهندگی طبق استانداردهای بین لمللی از طرف رییس آژانس دولتی پناهندگان جمهوری بلغارستان داده می شود. این استاتوت به خارجی اعطا می شود که مستدلأخطر تعقیب دارد به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، متعلقیت به گروه اجتماعی خاص یا داشتن نظر و/یا عقیده سایسی، خارج از کشوری که شهروند آن را می باشد است یا در صورتی که صاحب هیچ تابعیتی نیست بیرون از کشور اقامت دایمی می باشد و به این دلایل نمی تواند یا تمایل نیست از حمایت این کشور استفاده بکند یا به آنجا برگردد

  برای اعطای استاتوت پناهندگی لازم نیست که ثابت شود که پناهجو مطابق با یکی ازاین شرایط است، کافی است که ثابت شود که وی از طرف سازمانی که او را تحت تعقیب می گذارد متعلق این گروه ها را محسوت شده باشد.
  تعقیب از طرف نهاد های ذیل می تواند باشد:

  • احزاب سیاسی یا سازمان هایی که تمام کشو را یا بخشی از آن کنترل می کنند؛
  • نهادهای غیردولتی از جمله سازمانهای بین المللی وقتی که ثابت است که نمی توانند یا نمی خواهند حمایت از تعقیت اعطا کنند.

  معنی تعقیب می تواند باشد: تخلف کردن حقوق اصلی بشر، که نوع سنگینی داشته باشد یا متکرر باشد.

  عقد تعقیت می تواند باشد:

  • خشونت جسمی یا روانی از جمله خشونت جنسی؛
  • اقدامات حقوقی، اداری، پلیسی یا قضائیه که خود به خود تبعیضی هستند یا طرز انجام آنها را تبعیض باشد؛
  • تعقیب کیفری یا تنبیه که بی تناسب یا تبعیض آمیز می باشند؛
  • امتناع دفاع قضاییه که نتیجه آن را تنبیه بی تناسب یا تبعیض آمیز است؛
  • تعقیب کیفری یا تنبیه به علت اعراض از انجام خدمت سربازی در طی جنگ در صورتی که انجام خدمت را ارتکاب جرم نظامی می باشد یا جرم زد صلح و بشره یا ترغیب به عوامل ضد مقصود و اصول سازمان ملل متحده می کند؛
  • عوامل علیه مردم به علت جنسیت یا ضد بچگان.

  تعقیب می توان مربوط به روادیدی که بعد از ترک کشور مبدأ از طرف پناهجو باشد و در نتیجه فعالیت هایش که ابراز یا ادامه عقاید او را می باشند، با استثناء در صورتی که این فعالیت ها را تنها به قصد کسب حمایت بین المللی انجام شده باشند.

  حمایت در صورت تعقیب از طرف نهاد های ذیل داده می شود:

  • دولت؛
  • احزاب سیاسی یا سازمان ها از جمله سازمانهای بین المللی که تمام کشو را یا بخشی از آن کنترل می کنند به شرطی که آنها تمایل می باشند یا امکان دارند حمایت موثر را به فرد خارجی بدهند که در دسترس او باشد و موقتی نباشد.

  احتمال می رود که به درخواست پناهندگی جواب رد داده شود در صورتی که در بخشی از کشور مبدأ علت خطر پایه ای از تعقیب این فرد وجود ندارد و او می تواند به این بخش کشور کاملأ قانونی سفر کند و مقیم آنجا شود.

  اعضاء خانواده افراد خارجی که استاتوت پناهندگی کسب کرده اند هم پناهنده می باشند اگر این با موقعبت شخصی آنها را سازگار می باشد و در صورت:

  • عدم دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها معاملاتی ایجاد داده اند که طبق قوانین کشور بلغارتان و قراردادهای بین المللی که بلغارستان طرف آنها می باشد، که جرایم نظامی یا جرایم زد صلح و بشره در این قوانین عنوان شده باشند؛
  • عدم دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها معاملاتی ایجاد می دهند یا ترغیب به عوامل ضد مقصود و اصول سازمان ملل متحده می کنند؛
  • عدم دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها جرم سنگین غیرسیایی بیرون از مرزهای جمهوری بلغارستان ارتکاب کرده اند؛
  • عدم اطلاعات که به جرم سنگینی محکوم شده باشند و تهدیدی برای جامعه می باشند؛
  • عدم دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها تهدیدی برای امنیت ملی می باشند؛
  • که مقامات صالحیتدار کشور اقامت دایمی آنها را حقوق و وظایف جاری از داشتتن تابعیت این کشور را اعتراف کرده اند.
 2. استاتوت بشردوستانه طبق استانداردهای بین المللی از طرف رییس آژانس دولتی پناهندگان جمهوری بلغارستان داده می شود. این استاتوت به افراد خارجی اعطا می شود که مجبور شده اند کشور مبدأ یا اقامت خود را ترک کنند یا بیرون از آن کشو بمانند به دلیل وجود خطر مرگ، امنیت یا آزادی، به علت خشونت ناشی از درگیری های مسلحانه و همچنین وقتی که در معرض شکنجه و یا انواع دیگر رفتار یا تنبیه غیر انسانی و تحقیر ‌آمیز و بداین جهت نمی توانند یا تمایل نیستند در کشور مبدأ یا اقامت خود را برگردند.

  نهاد هایی که می توانند آسیب جدی را ارتکاب کنند:

  • دولت؛
  • احزاب سیاسی یا سازمان هایی که تمام کشو را یا بخشی از آن کنترل می کنند؛
  • نهادهای غیردولتی از جمله سازمانهای بین المللی وقتی که ثابت است که نمی توانند یا نمی خواهند حمایت اعطا کنند.

  خطر واقعای آسیت سنگین می تواند مربوط به روادیدی که بعد از ترک کشور مبدأ از طرف پناهجو باشد و در نتیجه فعالیت هایش بعد از ترک کشور باشد مخصوصأ اگر این فعالیت ابراز یا ادامه عقایدی که او در کشور مبدأ خود را ابراز و اعلام کرده می باشند، با استثناء در صورتی که این فعالیت ها تنها به قصد کسب حمایت بین المللی انجام شده باشند.

  حمایت در صورت آسیب سنگین از طرف نهاد های ذیل داده می شود:

  • دولت؛
  • احزاب سیاسی یا سازمان ها از جمله سازمانهای بین المللی که تمام کشو را یا بخشی از آن کنترل می کنند به شرطی که آنها تمایل می باشند یا امکان دارند حمایت موثر را به فرد خارجی بدهند که در دسترس او باشد و موقتی نباشد.

  احتمال می رود که به درخواست استاتوت بشردوستانه جواب رد داده شود در صورتی که در بخشی از کشور مبدأ علت خطر پایه ای از تعقیب این فرد وجود ندارد و او می تواند به این بخش کشور کاملأ قانونی سفر کند و مقیم آنجا شود.

  اعضاء خانواده افراد خارجی که استاتوت بشردوستانه را کسب کرده اند هم از این استاتوت بهرمن می باشند اگر این با موقعبت شخصی آنها را سازگار می باشد و در صورتی که:

  • عدم دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها معاملاتی ایجاد داده اند که طبق قوانین کشور بلغارتان و قراردادهای بین المللی که بلغارستان طرف آنها می باشد، که جرایم نظامی یا جرایم زد صلح و بشره در این قوانین عنوان شده باشند؛
  • عدم دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها معاملاتی ایجاد می دهند یا ترغیب به عوامل ضد مقصود و اصول سازمان ملل متحده می کنند؛
  • عدم دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها جرم سنگین ارتکاب کرده اند؛
  • که آنها جرم بیرون از مرزهای جمهوری بلغارستان ارتکاب کرده اند که طبق قوانین بلغاری تنبیه این جرم بازداشت است، و کشور مبدأ خود را تنها به علت فرار از تعقیب کیفری ترک کرده اند، با استثناء در صورتی که این تعقیب آنها را در خطر مرگ می گذارد یا غیر انسانی و تحقیر ‌آمیز می باشد؛
  • وجود دلایل جدّی برای فرض کردن که آنها تهدید برای اجتماع یا امنیت ملی می باشند.
 3. حمایت موقت بعد از تصمیم شورای اتحادیه اروپا از طرف شورای وزیران در صورت ورودی گروهی خارجی ها که مجبور شده اند کشور مبدأ خود را ترک کنند به علت درگیری مسلحانه، جنگ داخلی، تجاوز خارجی، شکستن حقوق بشره یا خشونت در ابعاد بزرگ سراسر کشور یا در بخشی از آن، و به این جهت نمی توانند به آنخا برگردند.

 4. پناه از طرف رییس جمهور بلغارستان اعطا می شود مطابقأ با توانایی او در قضیه های ماده 28، بند 2 قانون اساسی و یا در صورتی که برای کشور بهرمند می باشد یا به علت موجود واقعیت خاص.