کودکان همراه نشده

Photography: Ivelina Berova

طبق قوانین بلغاری کودکان همراه نشده آن خارجی کمسن یا نوجوان هستند که در بلغارستان می باشد ولی همراه با پدر یا مارد خود را یا فرد بالغ دیگر که طبق قانون یا رسوم از آنها مراقبت کند نسیتند (قانون پناه و پناهندگان).

قانون پناه و پناهندگان روش خاصی برای ثبت کودکان همراه نشده که درخواست حمایت کردند پیشبینی نمیکند. در طی ثبت مترجم و مددکار از مرکزی آژانس دولتی پناهندگان حاضور دارند. کارمندی که ثبت را انجام می کند مشخصات سن که از طرف کودک اعلام شده باشد نوشته می کند. در موارد نادر برای تعیین سن ارزیابی پزشکی صورت می گیرد.

طبق قانون پناه و پناهندگان خارجی های کمسن یا نوجوان که همراه نشده هستند تا رسیدن به سن بالغ اقامت می گیرند در:

  • خانواده قوم و خویشان یا بستگان نزدیک، خانواده پرورش دهنده، خدمات اجتماعی (در مجتمع مسکونی) و یا در موسسه تخصصی تحت شرایط و ضوابط قانون حفاظت از کودکان؛
  • جا های اقامت دیگر با شرایط ویژه برای افراد کمسن و نوجوان.

برای تعیین جای اقامت نظر و عقیده شخصی خارجی های کمسن یا نوجوان که همراه نشده هستند در نظر گرفته می شود. تا حدی که ممکن است برادران و خواهران با هم اقامت می گیرند که نفع کودک را برای این مهم می باشد.

معمولاً خارجی های کمسن یا نوجوان همراه نشده در یکی از مراکز یا کمپ های آژانس دولتی پناهندگان اقامت می گیرند که مطابق با الزامات قانون می باشند و “جا های اقامت دیگر با شرایط ویژه برای افراد کمسن و نوجوان” هستند.

طبق قانون پناه و پناهندگان برای خارجی های کمسن یا نوجوان همراه نشده که در بلغارستان هستند نماینده ای از شهرداری که از طرف خود شهردار یا کارمند شهرداری توانمند تعیین می شود.

نماینده خارجی های کمسن یا نوجوان همراه نشده که دنبال حمایت بین المللی می باشند یا از آن حمایت بهره مند هستند حق قدرتهیا ذیل در رسیدگیهای تحت این قانون دارد که در حال اجرا است تا زمانی که فرد کمسن یا نوجوان به سن بالغ برسد:

  • از منافع قانونی آنها را مراقبت کند تا آخر رسیدگی های اعطا حمایت بین المللی با تسمیم معتبر شده؛
  • از آنها نمایدگی کند پیش همه مقامات اداری از جمله اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و دیگر موسسات در بلغارستان برای مراقبت از نفع کودکان؛
  • نقشه نماینده دادرسی در همه رسیدگی ها پیش مقامات اداری؛
  • اقدامات برای کمک قانونی انجام بدهد.