کمک اجنماعی و خدامات اجتماعی

Photography: Ivelina Berova

افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند یا استاتوت پناهندگی دریافت کرده هستند حق کمک اجتماعی دارند (طبق قانون کمک اجتماعی) که برای دسترسی به آن آنها باید در اداره کمک اجتماعی منطقه ای که بخشی از آژانس کمک اجتماعی می باشد درخواست کنند.

 1. انواع کمک اجتماعی

  1. کمک اجتماعی ماهانه، یکبار یا هدفمند
   کمک اجتماعی عطا می شود بعد از وارد کردن درخواست از طرف افراد بالغ در اداره منطقه ای ریاست “کمک اجتماعی” طبق آدرس فعلی درخواستکننده. در مدت 20 روز بعد از وارود درخواست مددکار اجتمایی از کندیده مصاحبه می گیرد و بعداً گزارش تهیه می کند. مصاحبه در آدرس فعلی فردی که استاتوت پناهندگی یا حمایت بین المللی کسب کرده است یا در آدرس خانواده او را قرار می گیرد.

   مهم! کمک اجتماعی عطا می شود فقط بعد از ارزیابی درآمد، سن، وضعیت تاهل، سلامتی و دارایی. در این ارزیابی وضعیت هر عضو خانواده را در نظر گرفته می شوند.

  2. خدامات اجتماعی در مجتمع مسکونی
   افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند حق دسترسی به خدامات اجتماعی مثل اقامت در مجتمع مسکونی دارند. مجتمع سکونی می تواند مرکز اقامت خانواده ها، مرکز اقامت دایمی، مرکز بحران، مسکن موقت، خانه های خصوصی، مسکن تحت نظارت و سرپناه باشد.

   برای استفاده از این خدامات افرادی که استاتوت پناهندگی یا بشردوستانه دارند باید درخواست اقامت بدهند در اداره “کمک اجتناعی” منطقه ای. بعد از وارد کردن درخواست را اداره “کمک اجتناعی” جوابگو ارزیابی اجتناعی نیازهای فرد را انجام می دهد و گزارش اقامت تهیه می کند که آن به اداره “کمک اجتناعی” منطقه ای فرستاده می شود. از طرف خود اداره “کمک اجتناعی” منطقه ای فرمان اقامت صادر می کند.

  3. کمک های خانوادگی
   این نوع کمک به عنوان مبلغ یا سرمایه گذاری عطا می شود به خانواده هایی که درآمد هر یکی عواضا آنها کمتر یا مثاوی 350 لوا می باشد.

   برای بچه ها که در بلغارستان که دایماً زندگی می کنند و برای نگهداری کامل دولت در موسسه تخصصی برای کودکان اقامت ندارند این کمک بطور ماهانه پرداخت می شود تا زمانی که کودکان دوره آموزشی متوسطه تمام بکنند و یا تا سن 20 سالگی برسند.

   کمک های خانوادگی از طرف اداره های “کمک اجتناعی” عطا می شوند بر اساس وارد کردن درخواست با پیوند های لازم در اداره های “کمک اجتناعی” منطقه ای طبق آدرس فعلی درخواستکننده را.

   مهم! دسترسی به کمک های خانوادگی برای افرادی که حمایت بین المللی دارند در حال حاظر سخت است بخاطر این که در قانون کمک اجتماعی کودکان افرادی که حق این کمک را دارند عنوان نشدند. به این علت ممکن است به درخواست کمک آنها جواب رد داده شود. برای حل این مسئله بهتر است که کسی که برای اطاع کمک خانوادگی درخواست می کند از مددکار اجتماعی همراهی شود و در صورت دادن جواب رد مددکار تماس با کمیته هلسنکی در بلغارستان بگیرد.

 2. دسترسی به کمک اجتماعی و امضاء توفق نامه ادغام با شهرداری
  طبق آیین نامه شرایط و نظم اعتصاب، اعدام و قطع توافقنامه ادغام خارجی های بهره مند از پناه یا حمایت بین المللی (مقررات توافقنامه های ادغام) از 16 ماه ژوئيه سال 2017 اگر توافقنامه ادغام بین کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است و شهردار شهرداری که فرد خارجی تمایل است در آن زندگی کند اعتصاب می شود به او کمک داده می شود از طریق:

  • تهیه برنامه ادغامی شخیصی برای هر کودک که عضو خانواده است با همکاری اداره “کمک اجنماعی” و نماینده قانوتی کودک؛
  • راهنما به اداره “کمک اجنماعی” اگر لازم باشد.

  وزارت کار و سیاست اجتماعی به وسیله آژانس کمک اجتماعی مثل در شرایط همه شهروندان بلغارستان دسترسی ارائه می دهد به:

  • خدامات اجتماعی؛
  • کمک های اجتماعی؛
  • برنامه ها و اقدامات برای حفاظت از کودکان.

  طبق آیین نامه دسترسی به کمک اجتناعی شامل می باشد از اطاع:

  • کمک های مهانه طبق قانون کمک اجتماعی؛
  • کمک هدفمند یکبار برای صادور کارت شناسی؛
  • کمک هدفمند برای گرمایش؛
  • خدامات اجتماعی؛
  • کمک های یکباره برای نیازهای سلامتی، آموزشی، خانگی و غیره نیازها که وابسته به زندگی باشند وتصارفاً اتفاق آفتاده باسند؛
  • پردختن کمک پزشکی در بیمارستان برای تشخیص و درمان در موسسات پزشکی برای افرادی که درآمد و/ یا ملک شخصی ندارند؛
  • امکان استفاده از خدمت اجتماعی “مرکز اقامت موقت” برای مدت 3 ماه در یک سال؛
  • امکان شرکت کردن در برنامه ها و اقدامات برای حفاظت از کودکان.