حقوق و وظایف افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند

Photography: Ivelina Berova

هر فرد خارجی امکان دارد از جمهوری بلغارستان طبق قانون پناه و پناهندگان درخواست اعطا کردن حمایت بکند. افراد خارجی که از بلغارستان درخواست اعطا حمایت کرده اند و آن هایی که از این حمایت بهره مند هستند حقوق و وظایف طبق این قانون دارند و مسئولیت مدنی، اداری و کیفری دارند در شرایط و به نظمی که معتبر برای همه شهروندان بلغارستان می باشند.

 1. افرادی که استاتوت پناهندگی دارند حقوق و وظایف شهروندان بلغارستان را حاصل می نمایند بجز:

  • حق شرکت کردن در انتخابات برای مقامات دولتی و محلی، در رفراندوم ملی و محلی، و همچنین در تاسیس احزاب سیاسی و عضویت در آنها؛
  • مشغول شدن در ماموریت هایی که طبق قانون برای آنها شهروندی بلغاری مورد نیاز است؛
  • نظامی باشند؛
  • محدودیت دیگر که در قانون به صراحت پیشبینی شده هستند.

  کسانی که استاتوت پناهندگی دارند می توانند شهروندی بلغاری کسب کنند در شرایط و به نظمی که در قانون شهروندی بلغاری تعیین شده است. کسانی که استاتوت پناهندگی دارند حق درخواست کردن جمع آواری خانواده خود را در بلغارستان دارند. اجازه آن را از طرف رییس آژانس دولتی پناهندگان را داده می شود.

 2. افرادی که استاتوت بشردوستانه دارند، حقوق و وظایف خارجی ها که اجازه اقامت دایمی دارند حاصل می نمایند. آنها می توانند شهروندی بلغاری کسب کنند در شرایط و به نظمی که در قانون شهروندی بلغاری تعیین شده است. کسانی که استاتوت بشردوستانه دارند حق درخواست کردن جمع آواری خانواده خود را در بلغارستان دارند. اجازه آن را از طرف رییس آژانس دولتی پناهندگان را داده می شود.
 3. افرادی که پناه دارند حقوق و وظایف خارجی ها که استاتوت پناهندگی دارند حاصل می نمایند. آنها حق درخواست کردن جمع آواری خانواده خود را در بلغارستان دارند. اجازه آن را از طرف رییس آژانس دولتی پناهندگان را داده می شود.
 4. خارجی هایی که حمایت موقت کسب کرده اند حقوق و وظایف ذیل را حاصل می نمایند:

  • در قلمروی جمهوری بلغارستان بمانند؛
  • به کار و آموزش خرفه ای؛
  • به اقامت مناسب یا کمک هزینه اقامت در صورتی که لازم باشد؛
  • کمک های اجتماعی؛
  • کمک پزشکی در حالت اورژانس؛
  • به کشور مبدا خوب آزاد برگردند؛
  • شرایط مربوط با حمایتی که به آنها اعطا شده است به زبانی که بلد هستند به آنها توضیح شوند؛
  • اگر از گروهی آسیب پذیر می باشند خدامات بهداشتی یا دیگر خدامات لازم را بگیرند در شرایط و به نظمی که برای شهروندان بلغاری تعیین شده است؛
  • اگر درخواست حمایت بین المللی بدهند نمی توانند از حقوق خارجی ها که در حال روش بررسی برای اعطا حمایت بین المللی هستند استفاده کنند؛
  • خانواده خود جمع آواری کند: با همسر و کودکانی که به سن بلوغ نرسیده هستند و ازدواج نکرده باشند. خانواده کسانی که از حمایت موقت بهره مند هستند از تمام حقوق آنها را استفاده می توانند بکنند.

  در صورت جمع آواری خانواده در کشور دیگر که عضو اتحادیه اروپا باشد افراد خارجی که از حمایت موقت در بلغارستان بهره مند هستند دیگر نمی توانند از حقوق مربوطه استفاده کنند.

  در صورت منتقل به کشور دیگر که عضو اتحادیه اروپا می باشد افراد خارجی دیگر حق ندانرد: که در قلمروی جمهوری بلغارستان بمانند؛ به کار و آموزش خرفه ای؛ به اقامت مناسب یا کمک هزینه اقامت در صورتی که لازم باشد و کمک های اجتماعی.