آموزش و پرورش برای پناهجویان و پناهندگان

Photography: Ivelina Berova

آموزش و پرورش در بلغارستان به چهار مرحله اصلی تقسیم می شود: پیش مدرسه ای، ابتدایی، متوسط و عالی. آموزش و پرورش برای کودکان بین سن 5 و 16 سالگی الزامی می باشد.

طبق قانون پناه و پناهندگان، دسترسی به آموزش برای افراد کمسن و نوجوانان پناهجو یا پناهنده نمی تواند برای بیش از سه ماه از تاریخ ورودی درخواست حمایت بین المللی به تغییر بیافتد. ثبت نام کودکان در دوره آموزشی وقتی که آنها در مرکز خاص آژانس دولتی پناهندگان اقامت دارد، با کمک مددکاران اجتماعی از مرکز مربوطه اتفاق می افتاد.

 1. آماده سازی و آموزش پیش مدرسه ای
  کودکستان مؤسساتی هستند که آموزش، پرورش و مراقبت از کودکان از 3 تا 7 سالگی می کنند طبق الزامات آموزشی که آنها آماده برای شروع کلاس اول در مدرسه باشند.
  حضور کودکان در کودکستان تا سن 5 سالگی ممکن است در هر زمان قطع و تجدید شود در صورتی که کودکستان مطلع باشد. از سن 5 تا 7 سالگی، کودکان در “گروه های آماده سازی” هستند که شرکت و حاضور در آنها طبق قانون اجباری است. کودکان می توانند غایب از کلاس باشند تنها به دلایل مهمی. این گروه های آماده سازی ممکن است گاهی در مدارس برگزار شوند.

  طبق قانون آموزش و پرورش پیش مدرسه ای و مدرسه ای، کودکان و نوجوانان پناهجویان حمایت بین المللی و آنهای که آن حمایت را گرفتند، به نظم قانون پناه و پناهندگان، آموزش و پرورش رایگان می باشد در کودکستان دولتی و شهرداری

  (گروه آماده سازی آموزش اجباری پیش مدرسه ای) و مدارس در بلغارستان، تحت شرایط و نظم برای شهروندان بلغارستان.
  آیین نامه شماره 3 از تاریخ 6 اوریل سال 2017 میلادی شرایط و ضوابط برای پذیرش و آموزش پناهجویان و پناهندگان را در گروه آماده سازی پیش مدرسه ای اجباری یا در کلاس خاص مدرسه دولتی یا شهرداری تعیین می کند.

  برای قبول شدن کودکان پناهنده و پناهجوی در گروه آماده سازی آموزش اجباری پیش مدرسه ای یا در کلاس خاص مدرسه دولتی یا شهرداری اعلامیه از طرف پدر و مادر به رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ای وارد باید شد.

  پیش از ثبت نام در مدرسه با هر دانش آمور آینده مصاحبه در باره سابقه آمورشی او را در کشور مبدأ اجرا می شود با کمک مترجم که از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه ای را ارائه می شود. بعد از مصاحبه پروتکل (“کارت”) تهیه می شود با پیشنهادات برای: گروه آماده سازی پیش مدرسه ای مناسب یا کلاس مناسب؛ تخصص یا رشته حرفه ای؛ فرم آمورشی. بعد از آن رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ای در مدت 7 روز کاری بچه ها را به مهدکودک یا مدرسه با در نظر گرفتن جای سکونت و میل پدر و مادر آنها را راهنمایی می کند.

  ثبت نام در مدارس دولتی یا شهرداری می توان در طول تمام سال تحصیلی انجام شود ولی نه دیرتر از 30 روز پیش از تمام شدن ترم دوم را. سازماندهی و هماهنگی فعالیت های مربوط با قبول افراد کمسن و نوجوان پناهجو یا پناهنده در مهد کودک یا مدرسه توسط تیم هماهنگی که تحت استانداردهای آموزشی دولتی برای آموزش فراگیر تاسیس شده است، انجام می شود.

  ثبت نام در کودکستان های شهرداری با کندهده شدن می شود. هر شهرداری معیارهای خاص دارد که عام، اضافی و اجتماعی می باشند (طبق آیین نامه شورای شهرداری) و طبق این معیار ها رتبه بندی و پذیرش در مهد کودک ها انجام می شود.

  معیارهای اجتماعی وجود دارد برای کودکان با نیازهای آموزش و پرورش خاص و/یا با بیماری های مزمن و همچنین با بیماری ها و با تصمیم هیئت مشاوره پزشکی یا کمیسیون کارشناسی پزشکی منطقه ای که این بچه ها قبول می شوند در نوزادگاه یا مهد کودک. معیار های اضافی را از طرف هر مهد کودک تعیین می شوند.

 2. آموزش و پرورش در دوره ابتدائی
  دوره ابتدائی تقسیم می شود به مرحله اول (از کلاس 1 تا کلاس 4) و مرحله دوم ( از کلاس 5 تا کلاس 7)، که بعد از تمام کردن هر مرحله دانش آموزان امتحان می گیرند. در طی دوره ابتدائی بچه ها حق دارند در مدرسه دیگری ثبت نام کنند که این با دریافت یادداشت های تسخیری از مدیر مدرسه کنونی و مدیر مدرسه جدید انجام می شود.

  بچه های پناهنده و پناهجو در مرحله اول دوره ابتدائی را یعنی از کلاس 1 تا کلاس 4 بر اساس سن آنها ثبت نام می شوند. برای ثبت نام در مرحله دوم لازم است که توانایی های دریافت شده (دانش در همه موضوعات آمورشی) ثابت شود برای هر کلاس که تا آخر سال تحصیلی تمام کرده هستند. اگر دانش آموز پناهنده یا پناهجو نمی تواند ثابت کند که دانش در همه موضوعات آمورشی کلاس قبلی را که تا آخر سال تحصیلی تمام کرده است دارد او حق قبول شدن در کلاس بعدی دارد اگر می تواند تمام کردن کلاس پیش را ثابت کند و حق انتقال (گواهی 3 موضوع آموزشی) را دارد. اگر دانش آموز پناهنده یا پناهجو نمی تواند ثابت کند که دانش در همه موضوعات آمورشی کلاس قبلی را که تا آخر سال تحصیلی تمام کرده است دارد او حق قبول شدن در کلاس بعدی دارد اگر می تواند تمام کردن صنف پیش را ثابت کند و حق انتقال گواهی 3 موضوع تعلیمی را دارد.

  در مرحله دوم یعنی از کلاس 5 تا کلاس 6 دانش آموران در همه مدارس موضوعات یکسان یاد می گیرند که “سطح آموزشی حداقل” نامیده می شود. سطح آموزشی حداقل شامل می باشد از موضوعاتی از “آموزش اجباری” (ریاضیات، زبان بلغاری، اولین زبان خارجی) و “آمورش انتخابی اجباری” (مثل زبان خارجی درم که انخاب آن اجباری می باشد).

  بعد از این مرحله دانش آموزان 2 ماتریا (امتحان دولتی) اجباری می گیرند: به زبان بلغاری و ریاضیات. ممکن است که موضوعات اضافی برای ماتریا انتخاب کنند.

  آیین ننامه شماره 3 از تاریخ 6 اوریل سال 2017 میلادی آمورش اضافی زبان و ادبیات بلغاری پیشبینی می کند:

  • پیمانه های اضافی به زبان بلغاری – برای کودکان که در سن آموزش اجباری پیشمدرسه ای هستند؛
  • زبان و ادبیات بلغاری به عنوان بخشی از پشتیبانی عام برای دریافت دانش انتظار شده از آموختن موضوع آموزشی، که در برنامه آموزشی هر کلاس تعیین شده می باشد – برای دانش آموزان که در سن آموزش اجباری مدرسه ای هستند؛
  • آموزش به زبان بلغاری به عنوان زبان خارجی برای پشتیبانی از ادغام – برای دانش آموزان که در سن آموزش اجباری مدرسه ای هستند.

  مهم! آموزش اضافی زبان بلغاری به عنوان زبان خارجی طبق استانداردهای دولتی انجام می شود (یعنی قانون آموزش پیشمدرسه ای و مدرسه ای) بعد از وارد کردن اعلامیه از طرف پدر و مادر (نگهبان، سرپرست، نمایندگان کمسنان یا نوجوانان همراه نشده که پناهجو یا پناهنده هستند) به مدیر مهدکودک یا مدرسه.

 3. آموزش و پرورش در دوره متوسط (در دبیرستان)
  دوره متوسط تقسیم می شود به مرحله اول (از کلاس 8 تا کلاس 10) و مرحله دوم ( کلاس 11 و کلاس 12). دوره متوسط می تواند عام یا متخصص باشد (حرفه ای یا تخصصی). انتخاب دبیرستان مخصوص مال خانواده می باشد و باید مطابق با علاقه و توانایی دانش آموز باشد. وارد شدن در دبیرستان منتخب با گرفتن امتحان می شود.

  برای بعضی حرفه ای ها و تخصصات بجز امتحانات قبولی (ماتریا) زبان بلغاری و ریاضیات باید امتحان بررسی توانایی ها هم گرفته شود. تکمیل کردن دوره آموزش و پرورش دبیرستانی امکان فبول شدن در نهادهای آموزش عالی (دانشگاه یا کالج) می دهد.

  بعد از کلاس 12 دانش آموزان 2 ماتریا اجباری می گیرند: زبان و ادبیات بلغاری و ریاضیات. ممکن است که ماتریائ سوم هم اتخاب کنند. نتایج این امتحانات مهم برای قبول شدن در دانشگاه می باشند.

 4. آموزش در دوره عالی (دانشگاه یا کالج)
  آموزش در دوره عالی به چند سطح علمی تقسیم می شود: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. هر سطح طول گوناگونی دارد و معیار های متفاوتی برای قبول شدن در هر رشته. تمام کردن هر سطح علمی از طریق گرفتن امتحانات دولتی یا از کار دیپلم می شود.

  پذیرش در دانشگاه بعد از تکمیل دوره متوسط در بلغارستان بر اساس ماتریا های گرفته و انتخابات قبولی تعیین شده برای هر رشته انجام می شود.

  مهم! امکان ثابت کردن نمره های امتحانات گرفته شده (مثل ماتریا ها) این موضوعات برای افرادی که بیرون از بلغارستان تحصیل کرده هستند موجود نیست. این ضرورت روش جایگزین را تحمیل می کند که موجود در بعضی دانشگاه ها است و برای دانشجویان خارجی معتبر است.

  معیارهای پذیرش بستگی به خود دانشگاه دارند. پذیرش مکمن است حتی بر اساس پیوستن اسناد کاندیده شدن بدون کنکور انجام شود. معیار ها برای چنین پذیرش در سطح کارشناسی شامل می باشند از: تکمیل دوره آموزش متوسط با حق قبول شدن در دوره آموزش عالی در کشور صادور دیپلم؛ مجموع نمره های همه موضوعات در دیپلم دوره آموزش منوسط نباید کمتر از 62 در صد از مجموع نمره های حد اکثر کشور صدور دیپلم را نباشد.

  برای قبول شدن در سطح کارشناسی ارشد تکمیل سطح کارشناسی لازم است و همچنین مجموع متوسط نمره دیپلم که کمتر نباشد از “خوب 4” در سیستم بلغاری یا 72 در صد از نمره حد اکثر کشور.

  برای بذیرش در سطح دکترا تکمیل سطح کارشناسی ارشد با مجموع متوسط نمره دیپلم که کمتر از “خوب 4” در سیستم بلغاری نباشد لازم است. اگر کاندیده مایل می باشد به زبان بلغاری یاد بگیرد ممکن است معیار های اضافی برای شرکت در دوره آموزشی زبان بلغاری داشته باشد.

 5. مدارس شبانه
  نوع دیگر مدرسه طبق قانون آموزش و پرورش بیش مدرسه ای و مدرسه ای مدرسه شبانه است. در این نوع مدارس آموزش برای کسب دیپلم دوره ابتدائی و متوسط انجام می شود و یا آموزش حرفه ای برای افرادی که سن آنها را بالاتر از 16 سالگی است. در موارد نادر نوجوانان 14 ساله هم قبول می شوند که آنها به دلایل خانوادگی یا اجتماعی نمی توانند در فرم روزانه آموزش کنند.

  فرم آموزش در مدارس شبانه می تواند جداگانه، تک و ترکیبی باشد. برای دانش آموزان با نیازهای آموزشی خاص ممکن است که برنامه آموزشی تک تهیه شود.

 6. دسترسی به آموزش و پرورش و اعتصاب توفقنامه ادغام با شهرداری
  طبق آیین نامه شرایط و نظم اعتصاب، اعدام و قطع توافقنامه ادغام خارجی های بهره مند از پناه یا حمایت بین المللی (آیین نامه توفقنامه ها و ادغام) از تاریخ 19 ژویه سال 2017 میلادی با امضاء کردن همچین توفقنامه ای بین کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است و شهردار شهرداری که فرد خارجی مایل می باشد در آن زندگی کند به او پشتیبانی اطاع می شود از طریق:

  • راهنمایی به اداره آموزش و پرورش منطقه ای وقتی که لازم باشد؛
  • اطمینان و کنترل دسترسی کودکان که در سن آموزش اجباری بیشمدرسه ای و مدرسه ای می باشند، از جمله کمسنان و نوجوانانی که پناه دارند یا از حمایت بین المللی بهره مند هستند.

  وزارت آموزش و پروش و علم نظمی تعیین می کند برای:

  • آموزش زبان بلغاری برای کمسنان و نوجوانان؛
  • شرکت کردن در گروه های آمادگی سازی برای آموزشی پیشمدرسه ای؛
  • رفتم به مدرسه برای اعضاء کمسن و نوجوان خانواده را.

  طبق آیین نامه توفقنامه ها و ادغام:

  • دسترسی به آمورش و پرورش شامل می باشد از: آموزش بچگان در دوره های پیشمدرسه ای، ابتدایی و متوسط و تعیین دسترسی مساوی به آموزش؛
  • دسترسی به آمورش و پرورش شامل می باشد از: تعیین آموزش حرفه ای و شرکت در سیاست های آموزش در طول تمام زندگی.

  با اعتصاب توافقنامه ادغام کسی که حمایت بین المللی کسب کرده است موظف می شود که:

  • ثبت نام و حظور در مهدکودک یا مدرسه دولتی یا شهرداری کودکان که برای آن ها اجباری می باشد اطمینان کند؛
  • در دوره های آموزشی زبان بلغاری شرکت کند.