Skip to content

فعالیت

برای افرادی که استاتوت پناهندهگی یا بشردوستانه دارند، در شهر صوفیه مرکز ادغام پناهندگان و مهاجرین “سنت آننا” که بخشی از “کاریتاس صوفیه” می باشد وجود دارد. این مرکز مشاوره اجتماعی، حمایت روانشناسی، دوره های زبان بلغاری، کمک برای ثبت نام آدرس، ثبت نام  در لیست پزشک شخصی، کمک برای پیدا کردن منزل و کار، فعالیت های هنری، برنامه معلم سرخانه و فعالیت های دیگر که پشتیبانی می کند از روند ادغام در جامعه بلغاری ارائه می دهد.

برای پناهجویانی که در کمپ ها و مراکز پذیرش آژانس دولتی پناهندگان مستقر شده اند، “کاریتاس صوفیه” “پروژه پناهندگان” را اجرا می کند که در آن داوطلبان در فعالیت های آموزش و برورش کودکان، جوانان و افراد بالغ شرکت می کنند. این فعالیت ها شامل بازی با کودکان، درس های زبان بلغاری و انگلیسی، دوره های آشپزی، هنرهای دستی، موسیقی، تئاتر و غیره می باشند. پروژه دیگر مرکز را با  اسم “بازی می کنیم و یاد می گیریم” است که  کارکنان “کاریتاس” فعالیت هایی برگزار می کنند که حالت سرگرمی دارند برای کودکان و نوجوانان مثل درس های زبان بلغاری، علم، هنر، ورزش، و همچنین دوره های آماده سازی زبان بلغاری برای کودکان در سن مدرسه ای.

برای افرادی  که اقامت در کمپ بسته خاص اقامت موقتی خارجی ها در بوسمانتسی دارند “کاریتاس صوفیه” دورهای آموزشی غیررسمی و هنری برگزار می کند.

برای مهاجرانی که در مناطق مرزی توسط مؤسسات وزارت امور داخله بازداشت شده اند، “کاریتاس” در بلغارستان فعالیت ها برای نظارت و بررسی از نیازهای افاد بازداشت شده را و کمک اضطراری بشردوستانه انجام می دهد،

و همچنین فعالیت های ادغامی برای کسانی که مایل هستند در بلغارستان بمانند و زندگی کنند.

در سال 2016:

  • مرکز ادغامی در صوفیه پشتیبانی از 287 نفر پناهجو و پناهنده کرد.
  • توسط برنامه معلم سرخانه “کاریتاس” 90 نفر که استاوت پناهندگی یا بشردوستانه دارند و در شهر صوفیه زندگی می کنند دوستاان پیدا کردند که معاشرت با آنها برای آشنایی بهتر با زبان، فرهنگ، آداب و رسوم بلغاری ها خیلی مفید بود.
  • 1200 بچه، نوجوان و افراد بالغ که افامت در کمپ ها و مراکز پذیرشی آژانس دولتی پناهندگان در شهر صوفیه دارند در فعالیت های آموزشی و سرگرمی پرژه “پناهندگان” شرکت کردند.
  • 3814 پناهنده و پناهجو که اقامت داشتند در خانه های خاص اقامت موقت پناهندگان وزارت امور داخله و یا در کمپ ها و مراکز پذیرش آژانس دولتی پناهندگان و یا بازداشت در پاسگاه مرزی شهرک مالکو تارنوو کمک بشردوستانه از “کاریتاس” گرفتند که شامل غذا، آب، دارو، لباس، کفش، مواد بهداشتی، پتو وملزومات دیگر بود.