Skip to content

در باره هدف ما

در باره هدف ما

در باره هدف ما

جهان امروز در یکی از شدیدترین بخران های بشردوستانه در تاریخ معاصر قرار می گیرد. وضعیت سخت سوریه و تمام منطقه موج پناهندگان ایجاد کرد که آنها زادگاه های خود را ترک می نمایند که نجات از جنایتهای جنگ پیدا کنند. هزاران بچه بی پدر و مادر، بیوه، افراد بالغ و خانواده های جوان سفر پر مخاطره را به طرف اروپا طی می کنند که پناه پیدا کنند. تنها امید آنها این است که اینجا زندگی کامل برای خود و خانوده های خود کشف کنند.

«کاریتاس» سعی و کوشش می نماید که آسیب دیدگان جنگ که بدون قوم و خویشان و خانه هستند آرامش و امنیتی که از آن نیاز دارند حس کنند و بطور شایسته زندگی خود را ادامه بدهند.

درستی دراز کشیده، حرفی نیک، حتی یک نگاه پر از همدلی و احترام کافی است که لبخند صدها پناهجویان در بلغارستان بر لبان آنها برگردانیم. دروس عشق به انسان که می توانیم با هم یاد بگیریم بنای جهان بهتری خواهند گذاشت که در آن عشق و صلح جای ظلم و خشونت را می گیرند.

جدا شدن از آنهایی که دوست داری، از دوستان، از تمام آن که نزدیک و زادگانه است چیست؟ منظره خانه پدر و مادر که سنگ بر سنگش مانده نباشد چیست؟ پناهجویان در باره زندگی خود با چشمان پر از درد تعریف می نمایند. حس کردن آن درد معنی فهمیدن آن را می دهد که خود به خود کمک کردن است.
«کاریتاس» برای آسیب پذیرترینان در این زمان سخت شفاعت می کند. هر کسی نیاز به عشق، پشتیبانی و فهم دارد، نیاز به شانسی دارند. احترام به حقوق بشر، دفاع از حق زندگی شایسته، باور داشتن که همه ما برابر در تنوع هستیم علیرغم متعلقیت به نژاد، ملیت، قوم و مذهب خاص اصول «کاریتاس» در کار کمک کردن به پناهجویان و پناهندگان هستند.

دل های خود را باز کنیم برای پناهندگان و به آنها کمک کنیم در زمانی که مهم است ثابوت کنیم که عشق به انسان خردمندتر از تفرت و جنگ است. به افراد پیر و بیماران آرامش بدهیم، به خانواده های جوان زندگی شایسته، به بی گناه ترین قربانیان این جنگ وحشتنک – بچگان را اراده زندگی و آینده بدهیم.