Skip to content

برابر در تنوع

موج پناهنجویان که اروپا را سیل می کند و فاجعه های انسانی فراوان که مشاهده می نماییم شفقت و عهده ما را موجب می کنند که جاری از هویت مسیحی: به دست دراز کشیده با آغوش باز جواب بدهیم.

«کاریتاس» باور می کند که اصل همبستگی باید رفتار اصلی برای حل بخران پناهندگی باشد و برای تضمین حقوق اساسی و حفاظت از شایستگی شخصی پناهجویان که آنها بتوانند زندگی خود را نجات بکنند.

ما فکر می کنیم که مراقبت از نیازمندان معنی توانای دادن شایستگی دارد و باور داریم که خانواده اروپا در کل و بخصوص اجتمای بلغاری قادر هستند قدم احترام و تضمین این حق اساسی را انجم بدهند. ما باور می کنیم که هر نفر علیرغمی از متعلقیت او به نژاد، ملیت، قوم و مذهب خاص حق زنگی شایسته دارد در هر کشوری که مقیم شود.

با هم به افرادی که ازجنگ فرار می کنند کمک کنیم تا زندگی خود را به طور شایسته ادامه بدهند.