موضع کنفرانس اسقفی کلیسای کاتولیک بلغارستان در باره اقامت خانواده البکری در شهر بلنه

در انجیل عیسی می گوید: ”…آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید.“ (متی 25:40).

در روشانایی این حرف ها نمایندگان اجتماع کاتولیکی بلغارستان باور داریم که هر کسی مستقلاً از نژاد، مذهب، ملیت خود را حق زندگی شایسته دارد در هر کشوری که انتخاب کند مقیم شود بخصوص اگر اجازه اقامت کردن قانونی داشته باشد. ما به انجیل و اصول انسانی شفقت، محبت و همدلی ایمان داریم، که ما به کسانی که نیازمند هستند دست بدهیم و کمک کنیم.

در باره اتفاقاتی که مربوط با اقامه خانواده سوری در شهر بلنه ما فکر می کنیم که واقعیت ها تحریف می شوند و به این ترتیب زبان نفرت را تهدید می شود. خانواده البکری در بلغارستان کاملاً قانونی آمد و استاتوت دارند که بدین جهت همه عضو خانواده را حقوق مثاوی با حقوق همه بلغاری ها بجز رائی دادن و خدمت سربازی دارند. حق انتخاب جای اقامنت هم دارند که در آنجا زندگی جدید برای خود بسازند با کار صادق و در صلح و صفا با همسایگان خود.

با در نظر گرفتن این نمایندگان اجتماع کاتولیک بلغارستان بخاطر این که باور داریم که به دست دراز کشیده با آغوش باز باید جواب بدهیم و به نقلی از پاپ فرانسیس که می گوید که “آنهایی که آغوش پدر را قبول می کنند دل های خود را باز می کنند که ممکن شود که هر نفر دنیا عشق مثل در سال های بچگی خود را حس کند و خانه خانواده بزرگ انسانی خانه پدر و مادر برای همه باشد”.

اسقف خریستو پروئکف

فرنشین کنفرانس اسقفی کلیسا کاتولیک در بلغارستان