موضع «کاریتاس بلغارستان»

Photography: Ivelina Berova

موضع «کاریتاس بلغارستان» در باره ترح آیین نامه شرایط و نظم اعتصاب، اعدام و قطع توافقنامه ادغام خارجی های بهره مند از پناه یا حمایت بین المللی که برای بحث جامعه ای منتشر شده.

ما اظهارنظارات و پیشنهادات خود را اعلام می کنیم، بخاطر این که اعتقاد داریم که افرادی که پناه یا حمایت بین المللی کسب کرده اند و تمایل هستند مقیم بلغارستان شوند اهمیت برای جامعه بلغاری دارند و نقش مهمی برای درعمل شدن این ارائه دادن اقدامات ادغام متناسب و فعال است. ما موضع خود را ابراز می کنیم از طریق تجربه مئاسسات عضو مان در تعیین کمک برای تطبیق وادغام ابتدایی از طریق کار مان در مراکز قبولی و اداره متخصص «کاریتاس» برای کمک ادغامی که اسمش «سن آننا» (St. Ann) است.

اشاره می کنیم که «کاریتاس» اهمیت تعویض تصویب نامه ای که بکار بردنی نیست با آیین نامه جدیدی که مکانیزم فعال تنظیم کند که تضمین کننده موفقیت روند ادغام باشد می دانیم. ما قدر برخی از اقدامات مثبت پیشبینی شده را هم می دانیم، مانند پیشنهاد برای ارائه شاخص های ارزیابی راندمانی روند ادغام در فصل دوم، و تاسیس واحد هماهنگی (ماده 19، بند 1) در فصل چهارم،ولی ما معتقدیم که در کل این ترح تغییرات قابل توجهی را نخواهد آوادر.

ما فکر می کنیم که لازم است قبل از تصویب چنین آیین نامه آن باید با دقت مطرح و منسجم شود. در رابطه با این، ما پیشنهاد می کنیم که یک گروه کاری متخصص راه اندازی شود که شامل از همه نمایندگان سازمان های غیر دولتی باشد از جمله انجمن ملی شهرداری ها و شهرداری های خودشان، که این گروه کاری ترحی از متن آیین نامه آماده کند که برای تصویب پیشنهاد شود.

نظر و پیشنهادات ما در باره متین فعلی این است:

  • نیازمند است که فعالیت های حدفمند برای کمک کردن به ادغام مثل پیدا کردن بودجه و پایداری پرژه تضمین شوند، که در ترح فعلی آیین نامه را پیشبینی نشده. آموزش زبان بلغاری اهمیت زیادی دارد، که گواهی نامه برای تمام کردن دوره آموزشی آن را از همه موسسات دولتی پذیرفته شود؛ کمک مالی برای اجاره کردن خانه و پرداختن هزینه های خانگی؛کمک برای آشنایی با محیط اجتمایی و فرهنگی؛ میانجیگری اجتماعی از جمله مترجمان؛ کمک هزینه ماهانه برای کودک و قیره. خیلی مهم است که کمک اضافی پیشبینی شود برای نیازهای خاص افراد و خانواده در شرایط آسیب دیدن. امکان ندارد که شاخص های ارزیابی راندمانی روند ادغام (در فصل دوم) پیبینی شده سنجیده و موفق خوانده شوند بدون تضمین اقدامات ادغام که نتیجه مثبتی داشته باشند. غیر ممکن است که افرادی که پناه یا حمایت بین المللی کسب کرده اند وضایف خود که در ماده 17 بیان شده اند و جاری از امضاء کردن توافق نامه ادغام (که به جریمه می رسند اگر انجام نشوند) هستند انجم بدهند اگر کار هدفمند و آماده سازی وجود ندارد و همچنین در صورت عدم ارائه تضمین اقدامات ادغام.
  • لازم است که مکانیزم پیشبینی شود که شهرداری ها را انگیزه و آماده کند و در انجام دادن وظایف تعیین شده از آنها پشتیبانی کند و بداین صورت خطری را کم کند که باز هم شهرداری ها تمایل نخواهند بود در روند ادغام شرکت کنند. واجب است که فعالیت ادغامی تضمین مالی و درازمدتی داشته باشند؛ کار انجام شده ادغامی باید تضمین ضمانت مالی داشته باشد که شامل تعیین کمک میانجی و مترجمان و همچنین سپاردن بعضی از فعالیت های توفق نامه را به سازمان های غیر دولتی. در حال حاضر سازمان های غیر دولتی واحد پیوند، تسهیل و اجرای اقدامات ادغام هستند.
  • ایده مثبت تعیین هماهنگ کننده در ماده 19، بند 1 از فصل چهارم، نیاز به توسعه بیشتر دارد و به وضوح نشان بدهد که چگونه این سازمان با شرکت کنندگان مختلف روند ادغام همکاری خواهد کرد و مسئولیت آن به عنوان ضامن اجرای توفق نامه های امضاء شده چیست.
  • ضروری است که نظم تخصیص بودجه برای ادغام خارجی های بهره مند از پناه یا حمایت بین المللی بعد از عوض جای مسکن (بند 2 ، ماده 33 از فصل 7) درست توضیح شود. لازم است روشن شود که اداره “پروژه های بین المللی” بودجه هدفمند را چه زمانی و به چه کسی خوهد داد و این پول چگونه به شهرداری ها و کاربران مستقیم می رسد.
  • اصطلاح “کار مناسب” (ماده 31، بند 1، نقته 3 و ماده 17، نقطه 3) اختیار به توضیح دقیق دارد بخاطر این که اگر خارجی های بهره مند از پناه یا حمایت بین المللی پیشنهاد این کار مناسب را رد کنند تنبیه می شوند بر اساس انجام ندادن وضایف و در این صورت توفق نامه ادغام را قطع می شود. “کار مناسب” باید مطابقت با نیازها، میل و توانایی نامزد باشد و احتمال وجود مشکلات با مدارکی که تجربه تحصیلی و حرفه ای آنها را ثابت کند در نظر گرفته شود.
  • مدت وارد کردن اعلامیه برای اعتصاب کردن توفق نامه ادغام (ماده 16) باید به 1 سال طول بکشد.
  • ما پیشنهاد می کنیم که هر عضو خانواده برنامه ادغامی شخیصی داشته باشد مستقلأ از این که ایا سن قانونی داشته باشد و نه به طوری که در بند 5 از ماده 3 پیشنهاد شده که این برنامه شخصی فقط برای نوجوانان تهیه بشود. اگر این برنامه های شخصی به توفق نامه پیوست شوند دقیق نشان خواهند داد که نازها، مقصود، فعالیت و مسئوليت هر عضو خانواده چه هنستند و آنها حتمأ برای اعضای یک خانواده کمابیش فرق خواهند کرد. بر اساس این برنامه ها ممکن می شود که شاخص های ارزیابی راندمانی روند ادغام در فصل دوم سنجیده شوند.

ما در اختیار برای اعطلاع اضافی مربط به پیشنهادات مان می مانیم و حاضور داریم برای شرکت فعال در تهیه آیین نامه ای که مکانیزم فعال تصویب کند و کمک ادغامی متناسب تضمین کند.