موضع “کاریتاس بلغارستان” مربوط به دستگیری مهاجرین از طرف افراد معمولی در مناطق مزری کشور

در باره فعالیت دسته های داوطلبانی که مهاجرین در مناطق مرزی بلغارستان دستگیر می کنند “کاریتاس بلغاریتان” به عنوان موسسه کلیسا کاتولیک رفتار غیر انسانی با مردمی که از مرز های کشور ما را عبور می کنند غیر مجاز می داند. “کاریتاس بلغارستان” فکر می کند که انجمن های مدنی نباید تابع دولت را بگیرند و برعکس – آنها باید کمک به فعالیت دولت را بکنند. از این لحاظ “کاریتاس بلغارستان” همکاری با پلیس مرزی در مناطق مرزی می کند و به افرادی که در پاسگاه های کنترول عبور از مرز و مراکز مدیریت “مهاجرت” وزارت امور داخلی را دستگیر شده هستند کمک بشردوستانه می کند.

کاریتاس بلغارستان” در نظر دارد که اتفاقات رویداد خشونت و دستگیری مهاجرین از طرف افراد معمولی منزوی می باشند. از این رو “کاریتاس بلغارستان” فعالیت های خود را برای کمک به روش انطباق اولیه و ادغام مهاجرین و افرادی که دنبال حمایت بین المللی هستند و آنهایی که از این حمایت بهره مند هستند ادامه می دهد. بخاطر این که “کاریتاس بلغارستان” باور می کند که هر نفر مستقلاً از متعلقت نژادی، ملی، قومی و مذهبی حق زندگی شایسته دارد در هر کشوری که مایل باشد مقیم شود.