آموزش مالی برای پناهندگان

در آخر ماه مارس سال 2018 میلادی در مرکز ادغام پناهندگان و مهاجرین “سنت آننا” که بخشی از “کاریتاس صوفیه” می باشد دوره آموزشی مالی برای خانواده هایی که در برنامه مسکونی ثبت نام شده هستند برگزار شد.

شرکت کنندگان با نفع از کار کردن با بستن قرارداد کاری، با حقوق و وظایف کارمندان، و هم با برنامه ریزی و مدیریت بودجه خانواده آشنا را شدند که همه دانایی هایی هستند که به آنها در زندگی جدید آنها را در بلغارستان کمک خواهند کرد.