ماه ورزش برای خارجی هایی که در محل کمپ بوسمانتسی اقامت دارند

در مرکز خاص اقامت موقت خارجی ها در محله “بوسمانتسی” شهر صوفیه فعالیت جدید “کاریتاس صوفیه” معارفی شد – این فعالیت برگزاری مسابقات و بازی های ورزشی از ولی بول تا شطرنج می باشد. این مسابقات و بازی ها برای افراد از همه گروه های سنی که در بوسمانتسی اقامت دارند مناسب هستند.

مسابقات ورزشی هر دو هفته برگزار خواهند شد و برندگان آنها جایزه خواهند گرفت. “ماه ورزش در بوسمانتسی” جایزه به بچگان و بزرگان خواهد آورد و کمک به متحد شدن مردم خواهند کرد.