خانه جدید برای خانواده های سوریه ای

دو خانواده سوریه ای دیگر خانه خود را دارند با تشکر از کمک کارکنان “کاریتاس صوفیه” که در مرکز ادغام پناهندگان و مهاجرین “سنت آننا” کار می کنند.

برای هر یکی از این دو خانواده برنامه های ادغامی خاص تهیه شده هستند. آنها کمک برای پیدا کردن کار هم داشتند. قریباً اعضا این دو خانواده مشمول خواهند شد در دوره آموزشی متمرکز زبان بلغاری که در طول ماه اوریل در مرکز “سنت آننا” برگزار می شود، که این به آنها کمک خواهد کرد که آسانتر در جمعه بلغاری ادغام شوند.