“برابر در تنوع” – داستانی در باره ادغام به عنوان واقعیت و امکانات

نشر جدید “کارستاس بلغارستان” که اختصاص شده به ادغام پناهندگان و “برابر در تنوع” عنوان شده است چاپ شد. این نشر اطلاعت پایه ای ارایه می دهد که قصد نشانه بودن دارد در مطلب ادغام و مخصوصاً در عرصه های سیاست، حقوق و وظایف، رسیدگی به خدامات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی، اقامت دادن، بازار کار، و آموزش به زبان بلغاری. تاکید بر روی مشکلات و چالش های روند ادغامی است و توصیه ها و پیشنهادات “کاریتاس” برای عملیات که پیش نیاز برای ادغام موفق باشند.

همزمان با این نشر “کاریتاس بلغارستان” وب سایت چندزبانی ایجاد کرد (www.welcome.caritas.bg) که در آن اطلاعت به زبان های بلغاری، انگلیسی، فارسی، دری و عربی داده می شود. قصد وب سایت کمک کردن به پناهندگان از طریق ارایه اطلاعت مهم مربوط با حق و وظایف اصلی است و هم پشتیبانی از عوض شدن نظرات منفی جامعه از طریق نشان دادن انسانیت افرادی که از جنگ فرار می کنند و دنبال جایی هستند که آنجا بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. در سایت نشر و کتاب درسی که “کاریتاس” منتشر کرده است و به نفع پناهندگان هستند اپلود شده هستند.