فعالیت های آموزش کامپیوتری برای بچه ها و جوانان پناهنده

“کاریتاس صوفیه” فعالیت های جدید آموزشی مخصوص بچه ها و جوانان در کمپ شهر خارمانل معارفی کرد. همزمان با فعالیت آموزشی کارکنان “کاریتاس” به بچه ها و جوانان کمک می کنند که توانایی های کامپیوتری را بدست بی آورید.

این ابتکار در همکاری با سازمان بین المللی مهاجرت که اطاق کامپیوتری خود را ارایه می دهد و سایت اینترنتی “اوچا.سه ” که دسترسی رایگان به پلتفرم یادگیری تعاملی زبان بلغاری و سایر دروس دیگر که خود سایت درست کرده است می دهد.