“کاریتاس صوفیه” فعالیت جدید برای کمک به پناهندگان شروع می کند

“کاریتاس صوفیه” فعالیت جدید برای کمک به پناهندگان که بازداشت شده هستند در خانه مخصوص اقامت موقت که در شهر لیوبیمتس واقع شده است شروع می کند. این فعالیت ادامه “آینده بدون مرزها” است که ابتکاری می باشد که کارکنان “کاریتاس” را در اردوگاه یا کمپ بوسمانتسی ایجاد می کنند و با همکاری با وزارت امور داخله انجام می شود.

“کاریتاس صوفیه” اولین سازمان غیر دولتی است که فعالیت آموزش غیر رسمی و هنری برای همه افراد بالغ و هم برای خانواده های دو مرکز بازداشت ایجاد می کند.