کتابخانه در کمپ بسته “بوسمانتسی” دوباره باز شد

عکس: “کاریتاس صوفیه”

به لطف کارمدناد و داوطلبان «کاریتاس صوفیه» کتابخانه اقامتگاه خاص اقامت موقتی خارجی ها در کمپ بسته بوسمانتسی دوباره شروع به کار کرد. کتابخانه به عنوان اتاق مطالعه کار خواهد کرد ولی از آنجا هم امکان خواهد داشت کتابی قرض شود. کتابخانه کتابهای جدید زیاد دارد.

عنوان های جدید کتبخانه به لطف کامپین خیریه که از داوطلبان و همکاران “کاریتاس” برگذار شد جمع آواری شد. تقریباً 400 جلد کتاب جمع آواری شد به لطف خانم یلیس ارولووا – دانشجوی دکترا در آکادمی علوم بلغارستان است که ایشان ابتکار را در میان همکاران خود برگذار کرد. افرادی از همه اینستیتو های آکادمی علوم مشارکات کردند.