“کاریتاس” میز گرد با موضوع”ادغام – واقعیت و امکانات” برگزار می کند

Фотография: Ивелина Берова

کاریتاس میز گرد بین المللی با موضوع “ادغام – واقعیت و امکانات” برگزار میکند که روز دوشنبه 11 سپتامبر ماه سال 2017 میلادی در شهر صوفیه صورت خواهد گرفت. شرکت کنندگان در این میز گرد نمایندگان “موسسات کمکی کاتولیک”، “کاریتاس اروپا”، کاریتاس المان”، دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، شورای پناهندگان و مهاجرین بلغارستان، کمیته هلسنکی در بلغارستان و دیگر سازمان های غیر دولتی و نمایندگان دولت محلی و موسسات دولتی خواهند بود.

در این همایش سابقه “کاریتاس” در اطمینان پشتیبانی کامل از ادغام موفق افرادی که حمایت بین المللی کسب کرده هستند که مایل می باشند و کوشش می کنند در بلغارستان مقیم شوند. در باره تجربه های خوب و چالش های برای ادغام موفق و همچنین در باره امکانات تقسیم مسولیت و همکاری برای آسان کردن روش ادغام در بلغارستان بحث خواهد شد.

این میز گرد با همکاری “موسسات کمکی کاتولیک” و دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا برگزار می شود.