پیدا کردن کار – قدم ابتدائی زندگی شایسته

عکس: “سلام کلودینگ”

پیدا کردن کار برای آنهایی که وطن و خانه خود را ترک کرده اند خیلی مهم است تا آنها بتوانند پایه های زندگی جدید خود را بسازند در کشوری که مایل هستند مقیم شوند.

به لطف همکاری «کاریتاس» و شرکت «سلام کلودینگ چهار نفر شانس پیدا کردن کار را آواردند.
آنها در تاریخ 1 اوت 2017 مشغول در شرکت دوختن پیراهن مردانه شدند. علاوه بر مشغول کردن شرکت “سلام کلودینگ” کمک برای پیدای جای مسکن برای آنها کرد.

ما به ریاست شرکت “سلام کلودینگ” تشکر می کنیم که دست دراز کشیده را گرفتند و کمک به نیازمندان در ساختن زنگی جدید آنها را در بلغارستان کردند.