روز اشتغال برای پناهندگان

عکس: “کاریتاس صوفیه”

در تاریخ 3 مه 2017 در مرکز ادغام پناهندگان و مهاجرین «سن آننا» که بخشی از “کاریتاس صوفیه” می باشد روز اشتغال برگذار شد که هدف آن اتصال نمودن افرادی که دنبال حمایت بینالمللی هستند و آنهایی که این حمایت را کسب کرده اند با نماندگان شرکت های گوناگون می باشد.

آنهایی که دنبال کار می گشتند آماده سازی مقدماتی داشنتد و مشاوره ارزشمندی از طرف نمایندگان «سن آننا» در باره تهیه کردن رزومه، رفتن به مصاحبه شغلی و اسناد لازم برای شروع کردن کار.

در این روز شغلی پنج شرکت حاضور داشتند که آنها از کارجویان مصاحبه داشتند.