برنامه های آموزشی زبان بلغاری برای پناهندگان که “کاریتاس” توسعه کرد از طرف وزارت آموزش و علم تایید شده هستند

برنامه های آموزشی زبان بلغاری که در چارچوب فعالیت «دسترسی» «کاریتاس بلغارستان» توسعه می شوند و مخصوص برای بچه ها و افراد بالغی که دنبال حمایت بین المللی هستند و همچنان آنهایی که از این حمایت بهره مند هستند از طرف وزارت آموزش و علم تایید شده هستند. از روی این برنامه ها آموزش اضافی زبان بلغاری برای بچه های پناهنده در مدرسه و همچنین دوره های  زبان بلغاری برای پناهندگان بالغ اجرا خواهند شد.

پراکسیس و تجربه به دست آوارده کارکنان «کاریتاس صوفیه» در برگزار کردن دوره های آموزشی زبان بلغاری برای افرادی که دنبال حمایت بینالمللی هستند و همچنان آنهایی که از آن بهره مند هستند در تکمیل برنامه افراد بالغ از طریق پیشنهادهای بهسازی پیشنویس مقدماتی وارد شده سند مشارکات دارد.

ما آمیدوار هستیم که برنامه‌های تایید شده به «کاریتاس» امکان صدور گواهی تکمیل کردن دوره آموزشی زبان بلغاری که به رسمیت شناخته شده باشد خواهد داد و آن به افرادی که دنبال حمایت بین المللی هستند و همچنان آنهایی که از آن بهره مند هستند برای زودتر پیدا کردن کار بهتر کمک خواهد کرد.

برنامه‌هایی که نازه تأیید شده هستند معرفی به عمل هم از طرف آژانس دولتی پناهندگان خواهند شد که قصد دارد دوره های آموزشی زبان بلغاری خود را دوباره شروع کند. بر پایه برنامه زبان بلغاری برای بچه‌های پناهنده آموزش اضافی زبان  بلغاری برای بچه‌ها در مدرسه شروع خواهد شد که در این مورد کتاب درسی مخصوص آماده خواهد شد.