کتاب درسی زبان بلغاری برای پناهندگان

کتاب درسی زبان بلغاری برای پناهجویان بر اساس برژه «کاریتاس صوفیه» نشر شده است که “تاسیس دوره های آموزشی زبان بلغاری برای افرادی که درخواست حمایت بین المللی کردند و در کمپ های آژانس دولتی پناهندگان اقامت دارند” عنوان شده است. نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد سرمایه گذار این پرژه است.

Български език за бежанци – ниво А1

Български език за бежанци – ниво А2

Bulgarian for Refugees – Level A1

Bulgarian for Refugees – Level A2

А1 اللغة البلغارية – مستوى

А2 اللغة البلغارية – مستوى

А1 زبان بلغاری برای پناهنده ها – سطح

А2 زبان بلغاری برای پناهنده ها – سطح

Lе bulgare pour les réfugiés – Niveau А1

Lе bulgare pour les réfugiés – Niveau А2