خانواده زاورو از سوریه: “کاریتاس نعمت خدا، کمک و محبت می باشد.”

تاریخچه و دستان خانواده زاورو در کامیشلی – شهرکی در شمال شرقی سوریه، نزدیک به مرز آن با ترکیه شروع […]