کتاب درسی زبان بلغاری برای پناهندگان

کتاب درسی زبان بلغاری برای پناهجویان بر اساس برژه «کاریتاس صوفیه» نشر شده است که “تاسیس دوره های آموزشی زبان […]