Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност

Достъп

„Достъп на възрастните хора до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ е инициатива на „Каритас България“, чрез която целим да окажем влияние за промяна на съществуващите национални и местни политики за дългосрочни грижи за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Проектът предвижда изследване на ефективността на мерките в националната политика и в местните стратегии за дългосрочни грижи, с фокус интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда и в общността.

Контекст

В България липсва гарантиран достъп на възрастните хора (65+) до качествени, разнообразни и финансово достъпни здравни, социални и интегрирани здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността и в домашна среда. Развитието им се случва бавно, в недостатъчен обхват и не осигурява адекватен отговор на нарастващите здравни и социални нужди на възрастното население в България.

Тежката пандемична ситуация още по-осезаемо потвърждава това и откроява по-ясно проблемите, свързани с недостатъчната и на места липсваща здравна и социална подкрепа. Нужно е преосмисляне на ефективността на мерките в политиката за дългосрочна грижа във време, когато предстоят процеси на оценки и разработване на нови стратегически, програмни, нормативни документи и особено в отговор на ситуацията на пандемия и необходимия период на възстановяване след нея.

Ситуацията изисква спешен, адекватен и гарантиращ устойчивост отговор на здравните и социални потребности на най-засегната и нарастваща група от населението в България – възрастните хора.

Дейности

В рамките на инициативата:

  • ще изследваме и анализираме изпълнението и адекватността на мерките, заложени във водещи национални и местни политически документи, в които е залегнала темата за дългосрочните грижи в дома и общността;
  • ще изготвим препоръки за актуализиране на ангажиментите на държавата и за насърчаване на участието в застъпничеството за адекватна политика за дългосрочни грижи на по-широк кръг от граждански организации;
  • ще повишим чувствителността към проблема на гражданите (широката общественост), чрез провеждането на кампания в социалните медии.
Партньори

Ще реализираме инициативата заедно с партньорите ни от мрежата на „Каритас“ в страната: „Каритас Витания“, „Каритас Русе“ и „Каритас София“, които работят на първа линия, оказват директна подкрепа на възрастните хора, добре познават техните нужди и активно участват в живота на местните общности.

Заинтересовани страни

Ще привлечем за участие и представители на всички заинтересовани страни: възрастни хора, експерти от общини, граждански организации, публични институции, лични лекари, социални работници, управители на услуги, хора, грижещи се за свои близки възрастни и под., и ще представим и тяхната гледна точка по темата.

Ползи

Изследването ще предостави неинституционална и независима гледна точка за ефективността и необходимостта от промяна на политическите мерки на национално и местно равнище, като очертае връзката и проблемните зони между нуждите на възрастните хора и адекватността на планираното и изпълненото, както и между местните нужди и националните приоритети.

Резултатите от изследването, публикувани в специално издание, ще бъдат представени на експерти от публичните институции, политици, граждански организации и ще бъдат инструмент за влияние върху местните и национални политики и за привличане на съмишленици за общи застъпнически дейности по темата.

Ще бъдат комуникирани и с широката общественост чрез кампания за повишаване на информираността, което ще допринесе за по-голямата ангажираност и активност на гражданите по темата.

Предоставяйки инструмент (издание с анализ и препоръки) за влияние върху националните и местни политики за дългосрочни грижи – на граждански организации, политици и експерти, в дългосрочен план ще допринесем за гарантиране на правото на възрастните хора на достъп до отговарящи на нуждите им, качествени и дългосрочни грижи в домашна среда и в общността.

Период

01.09.2021 г. – 29.02.2024 г.

Рекламни материали

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg