Препоръки за комплексни и ефективни грижи за възрастните хора

„В страданието през тези дни на пандемия, сме призовани да съзрем бъдещето, да направим още повече от благодарност към нашите възрастни хора, съзнавайки безценната стойност на всеки човешки живот. Нека се сгушим около тях с мислите и сърцата си и да действаме така, че да не бъдат сами. Можем да се молим за тях, да лекуваме болестта на самотата, да активираме мрежи на солидарност и много други неща, но трябва да отделим нови енергии, за да ги защитим от тази буря и други такива, точно както всеки от нас е бил защитен и обгрижван при малките и големи бури в живота си.“ (Из „Послание до възрастните хора“ от ватиканското Ведомство за миряните, семейството и живота, 2020 г.)

Въпреки сложността на ситуацията, в която живеем, и поради сигурната дългосрочна тенденция на увеличаване на дела на възрастното население в България, е необходимо да отговорим на предизвикателства и да защитим живота на възрастните хора, които са сами, болни или са принудени да се „възползват“ от живот в дом за възрастни.

Това е жизнено-важен приоритет, който трябва да бъде заложен в политиката на всяко едно правителство, защото трябва да се намерят спешни решения за достоен отговор на нуждите на сегашните възрастни хора и да бъдат предприети сериозни дългосрочни мерки, които да гарантират достоен живот на онези хора, които скоро ще попаднат в графата „възрастни (65+)“ в България.

За да се случи това, са нужни усилия и промяна във всички стъпки и етапи, които трябва да се извървят, за да се гарантира достъпа на възрастните хора до необходимите им услуги. Необходимо е задълбочено проучване на реалните нужди и – според регистрираните потребности – планиране на вида, обема дейности, капацитета и  разнообразието на услугите. Нужно е и гарантиране на качеството и възможността възрастният човек да избере доставчик на услугата, както и да ползва такава в или в близост до мястото, в което живее.

Това означава поемане на отговорност за откликване на потребностите на възрастните хора, като се обърне внимание и на онези нуждаещи се, за които няма кой да подаде сигнал, както и отговорност да се отиде на място при възрастния човек и да му се предложи подкрепа в извървяването на съществуващите административни процедури за достъп до здравни и социални услуги.

Макар и в такава несигурна политическа обстановка в страната ни, е необходимо правителството да полага целенасочени действия за осигуряване на адекватен отговор на нуждите на възрастните хора, което изисква воля, усилия, планиране и изпълнение на ефективни мерки и механизми за подкрепа.

Отговорността на държавата изисква и гарантиране на работа в синхрон между всички системи, отговорни за подобряване качеството на живот на възрастните хора в различни сфери, както при подготовката на политики, така и в практическото изпълнение на заложените дейности и мерки.

Трябва да бъдат създадени и условия, които да насърчават развитието на услуги за възрастните хора при ясни стандарти за качество и среда, в която всички, ангажирани с предоставянето на подкрепа на възрастните хора, да бъдат равнопоставени партньори, защото необходимостта от оказване на подкрепа е изключително голяма и това изисква обединяване на усилия и наличие на ресурси.

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg