Спешна и комплексна подкрепа за възрастните хора

В месеците на живот в положение на пандемия, получихме множество сигнали за самотно живеещи възрастни хора, които са в невъзможност да напускат дома си и не могат да си осигурят храна и лекарства, за бедстващи възрастни хора, нуждаещи се от спешна подкрепа за постъпване на лечение, за осигуряване на грижа за възрастни хора след инсулти и други тежки заболявания, които се нуждаят от асистентска подкрепа и човек, който да се грижи за тях.

Сериозността на ситуацията през тези месеци за пореден път ни показа, че подкрепата и грижата за възрастните хора в сегашния ѝ обем и вид е крайно недостатъчна, че е необходима спешна, адекватна и комплексна подкрепа към възрастните хора и гарантиране на работеща социално-здравна система, която да откликне на нуждите на все по-увеличаващото се възрастно население в България.

Ситуацията, причинена от Ковид-19, успя още по-видно да ни покаже, че невъзможността за адекватна реакция е резултат от изоставяне, забрава и липса на гарантирана грижа за възрастните хора от много дълго време. Коронавирусът разтвори една от най-големите язви на днешното общество – липсата на възможност за достоен живот и достойни старини.

Проектът „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg