“Каритас Русе” проведе общностни консултации в Русе и Плевен

В дните 28 и 30 ноември 2022 г. в градовете Русе и Плевен представители на “Каритас Русе” проведоха общностни консултации на тема  „Достъп на възрастните хора до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“. Присъстваха общо 21 души, сред които: възрастни хора, близки на възрастни хора,  представители на социални услуги, управители на социални услуги и техни потребители и общински специалисти.

По време на общностните консултации бяха обсъдени предоставяните от държавата и общината социални и здравни услуги, до колко възрастните хора са запознати с тях, лесно ли е включването в тях, достатъчни ли са и дали има хора, които не успяват да получат необходимите им услуги.

По време на срещите се развиха продуктивни дискусии и присъстващите споделиха предизвикателствата, които срещат в ежедневието си и до каква степен социалните и здравни услуги, които използват, им помагат да водят един спокоен и достоен начин на живот. Всички участници споделиха, че срещи от такъв вид са изключително полезни и необходими на всички заинтересовани страни.

Общностните консултации се реализират в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg